Štampa

JAVNE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA

NADLEŽNO MINISTARSTVO

WEB STRANICA

Univerzitet u Banjoj Luci

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

WEB

Univerzitet u Bihaću

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona

WEB

Univerzitet u Tuzli

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona WEB

Sveučilište u Mostaru

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Hercegovačko-neretvanskog kantona
WEB

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Hercegovačko-neretvanskog kantona

WEB

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

WEB

Univerzitet u Sarajevu

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

WEB

Univerzitet u Zenici

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona

WEB

Visoka medicinska škola Prijedor

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

WEB

Visoka škola hotelijerstva i turizma Trebinje

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

WEB

PRIVATNE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA

NADLEŽNO MINISTARSTVO

WEB STRANICA

"Slobomir P Univerzitet" Bijeljina

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

WEB

Nezavisni univerzitet Banja Luka

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

WEB

Univerzitet "Sinergija" Bijeljina

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

WEB

Panevropski univerzitet "Apeiron" Banja Luka

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

WEB

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

WEB

Univerzitet za poslovne studije Banja Luka

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

WEB

Visoka škola Komunikološki koledž "KAPA FI" Banja Luka

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

WEB

Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

WEB

Visoka škola "Primus" Gradiška

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

WEB

Visoka škola "Banja Luka College"

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

WEB

Visoka škola za uslužni biznis Sokolac

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

WEB

Univerzitet "Bijeljina" Bijeljina

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

WEB

Visoka škola za primjenjene i pravne nauke "Prometej" Banja Luka

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

WEB

Visoka poslovno tehnička škola Doboj

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

WEB

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo Laktaši

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

WEB

Visoka škola "Koledž  kozmetologije i estetike"

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

WEB

 Visoka medicinska škola zdravstva Doboj  Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske  WEB
Sveučilište "Hercegovina"

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Hercegovačko-neretvanskog kantona
WEB
Univerzitet modernih znanosti CKM-Mostar

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Hercegovačko-neretvanskog kantona

WEB
Visoka škola "Logos centar" Mostar

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Hercegovačko-neretvanskog kantona
WEB
Visoka škola za turizam i manedžment Konjic

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Hercegovačko-neretvanskog kantona
WEB
Visoka škola primijenjene ekonomije Fircon Mostar

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Hercegovačko-neretvanskog kantona
WEB
Američki Univerzitet u Bosni i Hercegovini

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona

WEB
Visoka škola "Internacionalna poslovno-informaciona akademija" Tuzla

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona

WEB

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

WEB

Sarajevo School of Science and Technology

(Sarajevska škola za nauku i tehnologiju)

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

WEB

Američka škola za ekonomiju

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

WEB

International Burch University Sarajevo

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

WEB

Visoka međunarodna škola Cazin

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona

WEB

Univerzitet u Travniku

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog Kantona

WEB

Internacionalni Univerzitet Travnik

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog Kantona

WEB

Sveučilište/Univerzitet "Vitez" Vitez

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog Kantona

WEB

Visoka škola "CEPS - Centar za poslovne studije" Kiseljak

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog Kantona

WEB

Internacionalni univerzitet u Goraždu

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Bosansko-podrinjskog kantona

WEB

Evropski univerzitet "Kallos" Tuzla

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona

WEB

Visoka škola „CMS - Centar za multidisciplinarne studije“ u Tuzli

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona 

 WEB

Visoka škola za finansije i

računovodstvo FINra Tuzla

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona

WEB

 

Napomena: Ova informacija je sačinjena na osnovu podataka koje su Centru za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja dostavljene od nadležnih obrazovnih vlasti.

* Napomena: Privatne visokoškolske ustanove S/U "ITC-INTERLOGOS centar" Kiseljak i "Vrhbosansko sveučilište" su licencirane visokoškolske ustanove ali ne obavljaju djelatnost visokog obrazovanja u akademskoj 2015./2016. godini.

** Napomena: Visoka škola "Koledž međunarodnog prava" Banja Luka nije na stranici Ministarstva prosvjete i kulture RS, jer ne upisuje studente i nije više na adresi iz licence, ali nije ni zatražila brisanje iz registra.

*** Napomena: Centar je u postupku ažuriranja i izmjene forme i sadržaja informacija o visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini u okviru kojih će biti uvrštene i visokoškolske ustanove sa područja Brčko distrikta BiH