Štampa

CENTAR ZA INFORMIRANJE I PRIZNAVANJE DOKUMENATA IZ OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA

Na osnovu člana 46. st. 1. i 2. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09), Upravni odbor Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, na 3. sjednici održanoj dana 19. novembra 2009. godine, uz saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, donosi

STATUT

CENTRA ZA INFORMIRANJE I PRIZNAVANJE DOKUMENATA IZ OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet Statuta)

Statutom Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (u daljnjem tekstu: CIP), uređuje se:

a)    status CIP-a;

b)    nadležnost CIP-a;

c)    načela unutrašnje organizacije CIP-a;

d)    upravljanje i rukovođenje CIP-om;

e)    finansiranje;

f)    planiranje i izvještavanje o radu CIP-a,

g)    druga pitanja od značaja za rad CIP-a.

Član 2.
(Uspostavljanje i pravni status)

CIP je osnovan Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09) (u daljnjem tekstu: Okvirni zakon), kao samostalna upravna organizacija sa obavezama i nadležnostima propisanim Okvirnim zakonom, Odlukom o početku rada i utvrđivanju sjedišta CIP-a ("Službeni glasnik BiH", br. 9/08), ovim statutom i propisima kojima je uređena organizacija uprave institucija Bosne i Hercegovine.

Član 3.
(Naziv i sjedište)

(1)    CIP posluje pod nazivom: Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja.

(2)    Skraćeni naziv Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini je CIP.

3)    Uz naziv iz prethodnog stava koristi se i naziv na engleskom jeziku koji glasi: Centre for Information and Recognition of Qualifications in Higher Education.

(4)    Sjedište CIP-a je u Mostaru.

Član 4.
(Pečat i štambilj)

(1)    CIP ima pečat okruglog oblika koji se izrađuje i koristi u skladu sa Zakonom o pečatu institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 12/98 i 14/03).

(2)    Ako CIP koristi više pečata istog promjera, svaki od tih pečata mora biti označen rednim brojem.

(3)    CIP ima štambilj koji se izrađuje i koristi u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju.

(4)    O broju pečata i štambilja, njihovoj upotrebi, načinu čuvanja i uništavanju odlučuje direktor CIP-a, u skladu sa propisima.

DIO DRUGI - NADLEŽNOST I ORGANIZACIJA CIP-a

Član 5.
(Djelokrug poslova)

CIP je nadležan za:

a)    poslove informiranja i priznavanja u oblasti visokog obrazovanja;

b)    koordiniranje i međunarodnu razmjenu akademskog osoblja, studenata i programa u oblasti visokog obrazovanja;

c)    predstavljanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim projektima u području visokog obrazovanja iz svoje nadležnosti;

d)    kroz međunarodne mreže centara za informiranje (mreže ENIC/NARIC) pružanje informacija visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini u vezi sa stranim visokoškolskim ustanovama i programima kao osnov za priznavanje stepena i diploma za dalje školovanje na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i predstavlja Bosnu i Hercegovinu u tim mrežama;

e)    daje obavještenja i mišljenja o stranim stepenima i diplomama u Bosni i Hercegovini s ciljem nastavka školovanja na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini;

f)    daje savjete i informacije o pitanjima iz svog djelokruga stranama sa zakonitim interesom;

g)    u skladu sa Lisabonskom konvencijom i njenim pratećim dokumentima donosi preporuke ministarstvu Republike Srpske, kantonalnim ministarstvima i Brčko Distriktu BiH o priznavanju diploma stečenih van Bosne i Hercegovine radi zaposlenja, nastavka obrazovanja i ostvarivanja drugih prava koja proističu iz stečene kvalifikacije.

Član 6.
(Uređivanje unutrašnje organizacije)

(1)    Unutrašnja organizacija CIP-a utvrđuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji koji donosi direktor uz saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

(2)    Unutrašnja organizacija i način rada CIP-a uređuje se tako da se osigura zakonito, stručno i efikasno obavljanje poslova, racionalna organizacija i nezavisno ostvarivanje zadataka, efikasno rukovođenje i puna saradnja sa drugim organima i visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, kao i saradnja sa nacionalnim informacionim centrima i drugim organizacijama u inostranstvu.

DIO TREĆI - UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE CIP-om

Član 7.
(Organi upravljanja i rukovođenja)

(1)    Organi upravljanja i rukovođenja CIP-a su Upravni odbor i direktor.

(2)    Upravni odbor i direktor izvršavaju svoje dužnosti u okviru nadležnosti utvrđenih zakonom i ovim statutom.

POGLAVLJE I - UPRAVNI ODBOR CIP-a

Član 8.

(Sastav Upravnog odbora)

(1)    CIP-om upravlja Upravni odbor koji ima sedam članova.

(2)    Upravni odbor čine po dva člana iz svakog konstitutivnog naroda i jedan član iz reda ostalih naroda.

Član 9.
(Nadležnost Upravnog odbora)

(1)    Upravni odbor CIP-a:

a)    donosi statut CIP-a uz saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine;

b)    daje mišljenje na pravilnike i druge provedbene propise koje predlaže CIP-u skaldu sa zakonom;

c)    razmatra godišnji Program rada CIP-a kojim se detaljno utvrđuju aktivnosti, poslovi i zadaci i finansiranje za sljedeću godinu,

d)    razmatra završni izvještaj (godišnji finansijski izvještaj),

e)    prati provođenje programa rada CIP-a i daje prijedloge za unaprjeđenje rada CIP-a,

f)    razmatra godišnji izvještaj o radu CIP-a,

g)    daje mišljenje na prijedlog finansijskog plana za sljedeću godinu,

h)    imenuje direktora CIP-a, nakon provedenog javnog konkursa,

i)    donosi Poslovnik o svom radu,

j)    dostavlja godišnji izvještaj o svom radu Vijeću ministara Bosne i Hercegovine;

k)    obavlja i druge poslove u u skladu sa Okvirnim zakonom i ovim statutom.

(2)    Upravni odbor CIP-a za svoj rad odgovara Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Član 10.
(Izbor članova Upravnog odbora)

(1)    Članove Upravnog odbora CIP-a bira Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 37/03), na mandat od tri godine sa mogućnošću reizbora, pod uvjetom da se inicijalno imenovanje provede u fazama, tako da svake godine jedna trećina članova bude reizborna ili ponovo imenovana.

(2)    Za člana Upravnog odbora CIP-a može biti izabrano lice koje pored općih uvjeta propisanih zakonom mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

a)    visoka stručna sprema,

b)    znanje jednog stranog jezika,

c)    iskustvo u aktivnostima evropskog područja visokog obrazovanja, posebno evropskih standarda za informiranje i priznavanje kvalifikacija (Lisabonska konvencija),

d)    iskustvo u reformi sistema visokog obrazovanja u BiH.

(3)    Član Upravnog odbora CIP-a kome je istekao mandat ne može učestvovati u radu Upravnog odbora CIP-a.

(4)    Upravni odbor CIP-a dužan je šest mjeseci prije isteka mandata člana Upravnog odbora CIP-a o isteku mandata toga člana obavijestiti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i zatražiti provođenje procedure za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora CIP-a.

Član 11.
(Naknade i troškovi Upravnog odbora)

(1)    Članovi Upravnog odbora CIP-a imaju pravo na naknadu za rad u Upravnom odboru CIP-a.

(2)    O visini novčane naknade iz stava (1) ovog člana odlučuje Vijeće ministara BiH u skladu sa Odlukom o kriterijima za utvrđivanje novčane naknade za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim odborima i drugim radnim tijelima iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 19/09).

(3)    Članovi Upravnog odbora kada učestvuju u radu Upravnog odbora izvan svog mjesta prebivališta imaju pravo naknadu putnih troškova, u skladu sa propisom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kojim se reguliše naknada za službena putovanja u institucijama BiH i drugim propisima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o troškovima i naknadama.

Član 12.
(Predsjednik i potpredsjednici Upravnog odbora)

(1)    Upravni odbor ima predsjednika i dva potpredsjednika.

(2)    Predsjednik i potpredsjednici ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.

Član 13.
(Način rada i odlučivanja Upravnog odbora)

(1)    Upravni odbor radi i odlučuje na sjednicama koje se održavaju u skladu sa Poslovnikom o radu Upravnog odbora CIP-a.

(2)    Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik uz konsultacije s potpredsjednicima i u dogovoru s direktorom CIP-a. U slučaju spriječenosti predsjednika sjednicu saziva jedan od potpredsjednika uz dogovor sa predsjednikom.

(3)    Predsjednik Upravnog odbora dužan je zakazati sjednicu na zahtjev direktora, ili na zajednički zahtjev najmanje tri člana Upravnog odbora CIP-a, od kojih je po jedan iz svakog konstitutivnog naroda.

(4)    Upravni odbor odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova pod uvjetom da takvu većinu čine najmanje po jedan glas predstavnika svakog konstitutivnog naroda.

(5)    Poslovnikom o radu iz člana 9. stav 1. tačka i) ovog statuta regulirati će se način rada i ostala pitanja u provođenju nadležnosti Upravnog odbora CIP-a.

Član 14.
(Razrješenje člana Upravnog odbora prije isteka mandata)

(1)    Član Upravnog odbora CIP-a može biti razriješen prije isteka mandata, ako ne izvršava ili nije u stanju da izvršava dužnosti člana Upravnog odbora, na lični zahtjev i drugim slučajevima u skladu sa zakonom.

(2)    Odluku o razrješenju iz stava (1) ovog člana donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

POGLAVLJE II - DIREKTOR CIP-a

Član 15.
(Rukovođenje CIP-om)

CIP-om rukovodi direktor.

Član 16.
(Ovlaštenja i odgovornosti direktora)

(1)    Direktor CIP-a:

a)    organizuje i rukovodi radom CIP-a;

b)    dostavlja Upravnom odboru CIP-a na mišljenje pravilnike i druge provedbene akte;

c)    zastupa i predstavlja CIP u zemlji i inostranstvu;

d)    donosi opće akte CIP-a u skladu sa zakonom i ovim statutom;

e)    odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima državnih službenika i zaposlenika u skladu sa zakonom;

f)    učestvuje u radu Upravnog odbora CIP-a, bez prava glasa;

g)    dostavlja Upravnom odboru CIP-a na razmatranje, a Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje godišnji izvještaj o radu CIP-a i program rada CIP-a za sljedeću godinu,

h)    dostavlja na razmatranje Upravnom odboru CIP-a polugodišnji izvještaj o realizaciji programa rada CIP-a,

i)    dostavlja na razmatranje Upravnom odboru CIP-a finansijski plan i završni izvještaj (godišnji finansijski izvještaj) CIP-a,

j)    obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom.

(2)    Za svoj rad i rad CIP-a direktor odgovara u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Član 17.
(Izbor i imenovanje direktora)

(1)    Direktora imenuje Upravni odbor CIP-a, u skladu sa Okvirnim zakonom, na mandat od četiri godine, nakon provedenog javnog oglasa po postupku propisanom Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 37/03).

(2)    Za direktora CIP-a može biti imenovano lice koje pored općih uvjeta propisanih zakonom ispunjava i sljedeće posebne uvjete:

a)    visoka stručna sprema, prednost kvalifikacija drugog i trećeg ciklusa;

b)    pet godina radnog iskustva, od čega najmanje tri godine u oblasti visokog obrazovanja ili poslovima vezanim za oblast visokog obrazovanja;

c)    iskustvo u strateškom i operativnom planiranju, menadžmentu ljudskim resursima i razvoju i obuci osoblja, finansijskom menadžmentu i menadžmentu projekata, informacija i podataka;

d)    iskustvo u evropskom području visokog obrazovanja, posebno u aktivnostima na informiranju i priznavanju kvalifikacija;

e)    iskustvo u reformi sistema visokog obrazovanja u BiH;

f)    poznavanje jednog stranog jezika;

g)    posjedovanje dobrog standarda korištenja informacijskih tehnologija.

Član 18.
(Privremena spriječenost direktora)

Ako zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga nije u mogućnosti da obavlja svoju dužnost u periodu dužem od 60 dana, direktor može ovlastiti rukovodećeg državnog službenika da obavlja dužnost direktora, o čemu obavještava Upravni odbor CIP-a i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Član 19.
(Razrješenje direktora prije isteka mandata)

(1)    Direktor CIP-a može biti razriješen i prije isteka mandata u slučajevima predviđenim zakonom.

(2)    Odluku iz stava (1) ovog člana donosi Upravni odbor CIP-a u skladu sa zakonom, uz prethodnu suglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

DIO ČETVRTI - FINANSIRANJE, PROGRAMIRANJE RADA, JAVNOST RADA I ZASTUPANJE CIP-a

Član 20.
(Način finansiranja)

(1)    CIP se finansira iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

(2)    Finansijskim sredstvima CIP-a u skladu sa propisima raspolaže direktor.

Član 21.
(Program i izvještaj o radu)

(1)    CIP planira svoj rad i razvoj.

(2)    Direktor CIP-a dužan je za svaku kalenadrsku godinu predložiti i dostaviti Upravnom odboru CIP-a na razmatranje, a Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na razmatranje i potvrđivanje program rada CIP-a i izvještaj o radu CIP-a

Član 22.
(Javnost rada)

(1)    Rad CIP-a je dostupan javnosti.

(2)    Javnost rada CIP-a ostvaruje se prezentiranjem osnovnih dokumenata i informacija putem službene internet stranice, objavljivanjem posebnih publikacija, kao i putem obavijesti i izjava za medije.

(3)    Javnost rada CIP-a može se isključiti samo u skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 28/00, 45/06 i 102/09).

(4)    Obavijesti o radu CIP-a daje direktor, odnosno službeno lice koje on ovlasti.

Član 23.
(Zastupanje i predstavljanje)

CIP zastupa i predstavlja direktor, a u opravdanim slučajevima rukovodeći državni službenik po ovlaštenju direktora.

DIO PETI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24.
(Izmjene i dopune Statuta)

(1)    Izmjene i dopune statuta vrše se na način i prema postupku koji je propisan za njegovo donošenje.

(2)    Inicijativu za izmjenu i dopunu statuta daje direktor ili Upravni odbor.

Član 25.
(Stupanje na snagu i objavljivanje)

Ovaj statut stupa na snagu danom dobivanja saglasnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".


Broj UO- 01- 33- 14/09
11. februara 2010. godine
Mostar


Predsjednik
Upravnog odbora
Vlado Rogić , s. r.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom Odlukom broj 31/10 od 11. februara 2010. godine dalo je saglasnost na Statut Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja.

Objavljen u "Službenom glasniku BiH" broj 20/10 sa izmjenom objavljenom u "Službenom glasniku BiH" broj 28/10 od 12.04.2010. godine