Štampa

Direktiva je zakonodavni akt kojim se utvrđuje cilj koji sve države članice Europske unije moraju ostvariti, ali svaka država samostalno odlučuje o načinu na koji će ostvariti taj cilj.Drugim riječima, države članice su u obvezi usvojitizakone i druge propise kojima se preuzima sadržaj direktiva u svoje zakonodavstvo u propisanom roku, usvajanje mjera za provedbu i uspostavljanje administrativnih procedura i kapaciteta. Također, zemlje kandidatkinje za članstvo u Europsku uniji su, u procesu pristupanja, dužne usuglasiti svoje zakonodavstvo s pravnom tečevinom Europske unije.

Direktivom o reguliranim profesijama 2005/36EC i 2013/55EU se, između ostalog, utvrđuju pravila na temelju kojih države članice, koje pristupaju reguliranim profesijama i iste obavljaju na svojoj teritoriji, uvjetuju posjedovanje određenih stručnih kvalifikacija, priznaju stručne kvalifikacije stečene u drugim državama članicama, koje nositelju omogućuju pristup istoj profesiji odnosno obavljanje iste profesije kao u matičnoj državi članici. Odredbe ove Direktive se odnose na sljedećih sedam profesija: doktori medicine, doktori stomatologije, medicinske sestre, primalje, ljekarnici, veterinari i arhitekte.

Tekst Direktive je moguće preuzeti na sljedećoj poveznici:

Mapa putaza provođenje EU Direktive o reguliranim profesijama 2005/36EC i 2013/55EU

Kao rezultat Twinning projekta „Jačanje institucija i kapaciteta za implementaciju EU Direktive o reguliranim profesijama“, koji je realiziran od svibnja 2014. godine do kolovoza 2015. godine, nastala je Mapa puta za provođenje EU Direktive o reguliranim profesijama 2005/36EC i 2013/55EU, te je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo Odluku o usvajanju Mape puta za provođenje EU Direktive o reguliranim profesijama 2005/36EC i 2013/55EU te je objavljena u „Službenom glasniku BiH“ broj 10/16.

Tekst Odluke o usvajanju Mape puta je moguće preuzeti na sljedećoj poveznici:

Na temelju Odluke o usvajanju Mape puta, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo Odluku o određivanju koordinirajuće institucije i kontakt točke za provođenje Mape, koja je objavljena u „Službenom glasniku BiH“ broj 30/17.  

U članku 2. navedene odluke Ministarstvo civilnih poslova BiH je određeno za Koordinirajuću instituciju za provođenje Mape puta, a člankom 3. Odluke za Kontakt točku za provođenje Mape puta određen je Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja (CIP).

U skladu sa člankom 2, stavak (2), točka c) i člankom 3, stavak (4) Odluke o određivanju Koordinirajuće institucije i Kontakt točke za provođenje Mape puta za implementaciju EU Direktive o reguliranim profesijama 2005/36/EZ i 2013/55/EU, institucije u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine/ kantonima/županijama i Brčko Distriktu BiH su imenovali subkoordinatore i subkontakt točke koji će zajedno sa Koordinirajućom institucijom i Kontakt točkom provoditi aktivnosti u vezi sa provedbom Mape puta.

Zadaci i uloga kontakt točke

Sukladno Odluci o određivanju koordinirajuće institucije i kontakt točke za provođenje Mape puta za implementaciju EU Direktive o reguliranim profesijama 2005/36/EZ i 2013/55/EU, dužnosti CIP-a, kao kontakt točke, su:


a) pružanje pomoći Ministarstvu civilnih poslova BiH kao koordinirajućoj instituciji;
b) pružanje potrebnih informacija građanima i svim zainteresiranim stranama o priznavanju stručnih kvalifikacija, kao što su informacije o relevantnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini;
c) učiniti dostupnim na svojoj internet stranici popis svih reguliranih profesija u Bosni i Hercegovini uključujući i kontakt podatke nadležnih tijela za svaku reguliranu profesiju i redovno ih obnavljati.
d) Kontakt točka je dužna odgovoriti na svaki podneseni zahtjev za informaciju u roku od najkasnije 15 dana od dana podnošenja zahtjeva;
e) Kontakt točka za Bosnu i Hercegovinu surađuje sa koordinirajućom institucijom, subkontakt točkama iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine/kantona i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Bitno je istaći, da se uloga kontakt točke u punom smislu provodi tek kada se u Bosni i Hercegovini usvoji zakonodavstvo usklađeno s odredbama Direktive i da uloga kontakt točke tek tada postaje relevantna. Budući da u Bosni i Hercegovini nije izvjesno usklađivanje zakonodavstva i da te je pokrenut novi projekt iz ovoga područja, još uvijek CIP nije u mogućnosti obavljati svoju funkciju kontakt točke u punom kapacitetu.