Završna konferencija EPER projekta

Datum kreiranja 08 Decembar 2021
Štampa

U okviru EPER projekta, u Dubrovniku, Republika Hrvatska, održana je Završna konferencija EPER projekta. Predstavnici zemalja učesnica u EPER projektu, odnosno Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Crne Gore, Republike Srbije i Sjeverne Makedonije predstavili su glavne rezultate EPER projekta nastale tokom skoro trogodišnjeg trajanja projekta.

EPER Final ConferenceTokom projekta, a uprkos pandemiji prouzrokovanoj COVID -19 virusom, ukupno je održano deset sastanaka projektnih partnera i dvije radionice, koje su većinom održane u hibridnom formatu. Unatoč svemu, ključni rezultati projekta su ostvareni. Jedna od ključnih projektnih aktivnosti, koja nije ostvarena zbog loše epidemiološke situacije u većini zemalja EU, jesu studjske posjete zemljama EU. Studijske posjete su imale za cilj da se učesnici projekta upoznaju sa najboljim praksama u postupcima priznavanja zemalja EU.

EPER Final Conference 3Tokom projekta izrađen je dokument o priznavanju kvalifikacija izbjeglica, raseljenih osoba i osoba u situaciji sličnoj izbjegličkoj, koji će pomoći svim zemljama u implementaciji člana 7. Lisabonske konvencije o priznavanju. Na Konferenciji je predstavljen primjer dobre prakse na Sveučilištu u Zagrebu.

EPER Final Conference 4Na Konferenciju je predstavljena i Studija o pregledu evropskog iskustva i dobre prakse u priznavanju obrazovnih kvalifikacija, u kojoj su analizirane te procedure u zemljama učesnicima EPER projekta, te Austrije, Slovenije, Mađarske i Latvije. Studija će biti uskoro finalizirana i biće dostupna na zvaničnoj web stranici EPER projekta.

EPER Final Conference 5Predstavljen je i prijedlog novog zakonodavnog okvira o priznavanju kvalifikacija u Republici Hrvatskoj, koji je jedan od ključnih rezultata Projekta. Osnovne izmjene ponuđene novim zakonskim rješenjem odnose se na neupravni postupak u vrednovanju u svrhu pristupa tržištu rada, te procedure za priznavanje kvalifikacija izbjeglica, raseljenih lica i lica pod subsidijarnom zaštititom. Predstavljene su i izmjene zakonodavnog okvira Republike Slovenije u postupcima priznavanja, kojim Republika Slovenija nastoji harmonizirati zakonodavni okvir sa odredbama Lisabonske konvencije o priznavanju.

U završnom dijelu Konferencije, predstavnik Sjeverne Makedonije predstavio je izazove sistema osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju, koje su vezane za priznavanje kvalifikacija, dok je predstavnik Obrazovno-reformske inicijative za jugoistočnu Evropu (ERI SEE) predstavio trenutne inicijative u vezi sistema osiguranja kvaliteta i priznavanja kvalifikacija na Zapadnom Balkanu.

EPER Final Conference 7Drugog dana održana je Radionica o budućoj saradnji nakon završetka projektnih aktivnosti na kojoj su učestvovali predstavnici zemalja učesnica u projektu te ERI SEE-a. Predstavnici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti vioskog obrazovanja i Agencije za kvalifikacije Republike Srbije predstavili su koristi EPER projekta za unapređenje procedura priznavanja u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji, dok je predstavnik ERI SEE-a predstavio njihove planove za unapređenje reformskih procesa u oblasti sistema osiguranja kvaliteta i priznavanja u jugoistočnoj Evropi. Na samom kraju govorilo se o mogućnosti dalje saradnje te su predstavnici svih zemalja iskazali svoje zadovoljstvo postignutim rezultatima Projekta i iskazali interes za nastavak započete saradnje.

Sve informacije o EPER projektu mogu se pronaći na zvaničnoj web stranici EPER projekta na sljedećem linku: https://eper.com.hr.