CEFTA Week 2021 – Panel diskusija o priznavanju profesionalnih kvalifikacija

Datum kreiranja 21 Decembar 2021
Štampa

U okviru konferencije Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA) 2021, održane u Skoplju, Sjeverna Makedonija, od 13. do 16. decembra 2021. godine, predstavnik Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP) učestvovao je kao panelista u panel raspravi o trgovini uslugama, licencama, kvalifikacijama i dozvolama.

CEFTA Week 2021 ConferenceNakon usvajanja Dodatnog protokola 6 o trgovini uslugama, članice CEFTA-e učinile su veliki korak ka slobodnom kretanju usluga. Širok pristup tržištu i obaveze nacionalnog tretmana već su stupile na snagu, naglašavajući pitanja koja se odnose na domaću regulativu. Prva na listi prioriteta CEFTA-e su ovlaštenja poznata pod različitim nazivima i oblicima: licence, kvalifikacije, dozvole, odobrenja itd., u osnovi sve ono što zahtijeva dozvolu prije odobrenja. CEFTA je pokrenula nekoliko inicijativa koje imaju za cilj pojednostavljenje poslovanja u skladu sa pravnom stečevinom EU, posebno Direktivom o uslugama i Direktivom o profesionalnim kvalifikacijama. Panelom su istaknute ove aktivnosti i razgovarano je o potencijalnim novim, s ciljem olakšavanja trgovine uslugama i revitalizacije Zajedničkog regionalnog tržišta.

Predstavnik CIP-a je istakao da je priznavanje stručnih kvalifikacija zaista zahtjevan proces na Zapadnom Balkanu, koji zahtijeva koordinaciju različitih institucija u svakoj pojedinačnoj ekonomiji. Trenutno su u toku pregovori između eknomija Zapadnog Balkana o ovim pitanjima. Sporazum Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) odnosi se na priznavanje stručnih kvalifikacija za regulisano zanimanje doktor medicine, stomatolog i arhitekta. Ova tri zanimanja već su propisana Direktivom o stručnim kvalifikacijama za regulisana zanimanja, a većina visokoškolskih ustanova na Zapadnom Balkanu već je uskladila svoje studijske programe sa odredbama Direktive kako ne bi ometala implementaciju ovog sporazuma. S druge strane, Odluka CEFTA-e se odnosi na opšti sistem priznavanja stručnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih zanimanja na Zapadnom Balkanu i implementacija ove odluke biće značajno otežana jer je potrebna sinergija različitih zainteresovanih strana.

CEFTA Week 2021 Conference 2Sljedeći korak u priznavanju stručnih kvalifikacija je usklađivanje zakonodavstva u ekonomijama Zapadnog Balkana sa odredbama Direktive 2005/36/EC o stručnim kvalifikacijama za obavljanje regulisanih zanimanja.

Predstavnik CIP-a je na kraju istakao da je iskustvo zemalja EU veoma važno u svim ovim reformama, posebno jer su neka zanimanja već deregulisale. Ekonomije Zapadnog Balkana treba da budu svjesne da osnovni cilj zakona o stručnim kvalifikacijama, koji podrazumijeva dodatno uređenje tržišta rada, treba da bude javno zdravlje, sigurnost i zaštita potrošača, ali ne i onemogućavanje strancima da pristupe ovom dijelu tržišta rada. Ovo bi trebao biti vodič za sve ekonomije.