Sastanak u Briselu Radne grupe o priznavanju akademskih kvalifikacija ekonomija Zapadnog Balkana

Datum kreiranja 08 Juni 2022
Štampa

Sastanak kontakt tački Radne grupe (WG) za priznavanje akademskih kvalifikacija održan je 31. maja i 1. juna u Briselu. Predstavnici svih ekonomija Zapadnog Balkana (WB), Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Sjeverne Makedonije, Republike Albanije i Kosova (naziv definisan Rezolucijom Ujedinjenih nacija 1244 iz 1999. godine) prisustvovali su sastanku, osim Crne Gore zbog trenutnih promjena vezanih za nominaciju u Radnu grupu, zatim predstavnik Vijeća za regionalnu saradnju (RCC), direktor Inicijative za reformu obrazovanja Jugoistočne Evrope (ERI SEE) i predstavnici Glavne uprave za obrazovanje i kulturu (DG EAC).

Brisel Academic Recognition Group WB 1 May 2022Prvi dan je bio posvećen konsultacijama sa DG EAC. Predstavnici DG EAC-a informisali su Radnu grupu o ciljevima predstojećeg/ih ministarskog/ih sastanka/sastanaka u junu mjesecu u Tirani vezano za kulturu, inovaciju i obrazovanje, što će doprinijeti ponovnom pokretanju motivacije o dnevnom redu i kreiranju političke agende između ministara Zapadnog Balkana i komesara. Što se tiče dnevnog reda Evropske komisije za Zapadni Balkan o inovacijama, nauci, obrazovanju, kulturi, omladini i sportu (WB agenda), ostaju ključni rezultati – udruživanje Zapadnog Balkana i Evropske unije, učešće u programima Evropske unije – Horizon i Erasmus, uključenost u kreiranje politika u obrazovanju u Evropskoj uniji.

 Predstavnici ekonomija informisali su o aktivnostima zakonodavne reforme koje su preduzete u ekonomijama, uključujući revizije zakona o visokom obrazovanju i tekućem radu na dovršavanju odgovarajućih strategija. ERI SEE je predstavio svoj trenutni i budući rad u oblasti obrazovanja.

 Ove diskusije su bile od značaja za DG EAC i ekonomije Zapadnog Balkana, kako bi bili upoznati o potrebama, identifikovali potencijalne praznine koje treba popuniti u zajedničkom radu i kako bi se unaprijedila izgradnja kapaciteta Erasmus+ programa Zapadnog Balkana, uključujući mobilnost, kao i stručno mobilnost. Predstavnici DG EAC-a su obavijestili da je Erasmus Mundus sada otvoren za sve partnere.

Sastanak je rezultirao zajedničkim zaključcima da priznavanje akademskih i stručnih kvalifikacija ostaje prioritet, DG EAC potiče ekonomije Zapadnog Balkana u daljem korištenju postojećih baza podataka (Zajednički informacijski sistem, regionalna baza podataka o priznavanju) i razvoj novih u oblastima koje se odnose na priznavanje akademskih kvalifikacija.

Brisel Academic Recognition Group WB 2 May 2022DG EAC će, takođe, obezbijediti stručnjake za izgradnju kapaciteta za unapređenje procedura priznavanja kvalifikacija, osiguranja kvaliteta i dizajnirane radionice koje je predložila Radna grupa.

Drugog dana, Radna grupa je razgovarala o temama vezanim za priznavanja akademskih i stručnih kvalifikacija, osiguranju kvaliteta i stručnom obrazovanju i obuci. Znatan dio vremena je utrošen na razmjenu ideja o zajedničkom master programu iz informacijsko tehnološkog sektora. Nakon što su svi predstavnici iznijeli detaljan pregled aktivnosti, došlo se do sljedećih zaključaka:

Od 2023. godine održavaće se četiri sastanka Radne grupe godišnje (svako tromjesečje); naredni sastanak Radne grupe, uz učešće šefova agencija za osiguranje kvaliteta i ENIC/NARIC centara održaće se u zadnjoj sedmici septembra 2022.godine; RCC i ERI SEE će zajednički organizovati 3 radionice sa 6 tematskih cjelina o priznavanju kvalifikacija, od septembra do decembra 2022. godine; pored toga, RCC i ERI SEE će zajedno organizovati zajednički sastanak agencija za akreditaciju Zapadnog Balkana i ENIC/NARIC centara o statusu visokoškolskih ustanova na Zapadnom Balkanu; nastaviće se rad na funkcionalizaciji baze podataka regionalnog priznavanja, dok će se konsultacije održati sa agencijama za osiguranje kvaliteta vezano za informacijski sistem za upravljanje osiguranjem kvaliteta u postupcima akreditacije.

 

RCC je poručio analizu vezano za zajednički master program u IT sektoru koja će se dostaviti Radnoj grupi u septembru 2022. godine, a prije planiranog sastanka.