Datum kreiranja 23 Novembar 2017
Štampa

Odbor Konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u evropskoj regiji (Lisabonska konvencija o priznavanju) održao je Vanrednu sjednicu 14.11.2017. godine u Strasbourgu. Odbor je predstavio Preporuku o priznavanju kvalifikacija izbjeglica, raseljenih lica i lica u situaciji sličnoj izbjegličkoj, koja je usvojena na ovom sastanku.

Ova Preporuka će pomoći državama da implementiraju član VII Konvencije kojim se stranke obavezuju da će olakšati priznavanje takvih kvalifikacija, čak i onda kada ne mogu biti u potpunosti dokumentovane.

Vijeće Evrope i UNESCO novim dokumentom, takođe, podstiču države potpisnice Konvencije da preduzmu efikasne mjere kako bi obezbijedile pravedno priznavanje kvalifikacija izbjeglicama.

Dati pravo izbjeglicama da koriste stečene kvalifikacije u cilju zapošljavanja ili nastavka studija je važan korak u olakšavanju situacije izbjeglica. Izbjeglice, kojima je omogućeno da razvijaju i koriste svoje kompetncije, mogu naći motivaciju uprkos teškoj situaciji. Održaće i dodatno razviti svoje kompetencije što ide u prilog zemljama u kojima su smještene izbjeglice, a to će biti prednost za zemlje iz kojih dolaze, prilikom obnove njihovih zemalja, kada i ako budu mogli da se vrate.

Poseban dio sastanka bio je posvećen primjerima dobre prakse u priznavanju kvalifikacija izbjeglica i mišljenjima ključnih aktera o ovom pitanju. Predstavljen je i Evropski kvalifikacijski pasoš za izbjeglice, biografski dokument koji je razvio danski ENIC/NARIC, kao i rad KIRON projektu te stav Međunarodnog udruženja univerziteta (IAU).