Datum kreiranja 18 Decembar 2017
Štampa

U prostorijama Univerziteta u Zenici, 29.-30. novembra 2017. godine, održan je Drugi sastanak konzorcija u sklopu Projekta "Jačanje internacionalizacije visokog obrazovanja" (STINT projekat). Sastanak je uslijedio nakon tri praktične radionice održane kod EU partnera u projektu, KU Leuven, Polytechnic Institute of Porto i Buckinghamshire New University.

Sastanak je započeo sa kratkim pregledom realizacije aktivnosti u prve dvije godine Projekta. Izvještaj EACEA-e (Izvršne agencije za obrazovanje audiovizuelnu djelatnost i kulturu) o tehničkoj implementaciji Projekta, odnosno ocjeni Projekta sa "Fer" smatrana je od svih partnera u Projektu kao neodgovarajuća. Iako su neke aktivnosti mogle biti realizovane efikasnije, realizovane obaveze svih partnera su trebale biti prepoznate i Projekat kvalifikovati uspješnijim.

STINT project Zenica 29-30 November 2017Na sastanku je predstavljena eksterna kontrola i monitoring izvještaj o projektnim partnerima iz Bosne i Hercegovine.

Nakon toga, javni univerziteti su predstavili trenutnu situaciju u vezi nove stratgije internacionalizacije kao i indikatore za mjerenje i ocjenjivanje internacionalizacije, dok je Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja predstavio dalje aktivnosti za implementaciju Modela priznavanje na svim univerzitetima koji učestvuju u Projektu. Predstavnik Centra je posebno istakao da je glavna prepreka za implementaciju Modela priznavanja zakonodavstvo iz oblasti priznavanja koje predstavljaju barijere za implementaciju Projekta, jer nisu usklađeni sa odredbama Lisabonske konvencije o priznavanju. Međutim, niti Centar niti partneri u Projektu nemaju zakonske ovlasti kojim mogu prisiliti obrazovne vlasti da što prije promijene zakonodavstvo. Ono što bi svi projektni partneri mogli da urade je da podstiču obrazovne vlasti da izmijene zakonodavstvo vezano za priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija kroz direktni individualni kontakt te da planiraju zajedničke aktivnosti.  

Javni univerziteti predstavili su, takođe, aktivnosti vezane za kreiranje pravilnika o mobilnosti i vodiča o mobilnosti koji trebaju da se usvoje od svih univerziteta do kraja Projekta. Takođe su prezentovali pilot aktivnosti vezane za implementaciju strategije na univerzitetima. Svi partneri su upoznati o zadovoljstvu partnera kroz analizu predstavljenu od Polytechnic Institute of Porto. Na kraju sastanka javni univerziteti predstavili su internu diseminaciju aktivnosti, dok je Univerzitet u Istočnom Sarajevu predstavio aktivnosti treće projektne godine.

Sljedeći sastanak planiran je u Tuzli u aprilu 2018. godine.