Datum kreiranja 11 Juli 2018
Štampa

U Pragu, Češka Republika, u prostorijama Karlovog univerziteta , od 17. do 19. juna 2018. godine, održan je 25. zajednički godišnji sastanak ENIC/NARIC mreža. Na sastanku je učestvovalo preko 160 predstavnika ENIC/NARIC centara.

25 Joint ENIC NARIC Meeting Prague 17-19 June 201825 Joint ENIC NARIC Meeting Prague 17-19 June 2018 2Nakon pozdravnih i uvodnih riječi, sastanak je započeo sa temom o socijalnoj odgovornosti visokoškolskih ustanova. Student treba da ima rezultate učenja vezano za ličnu i socijalnu odgovornost i ovo treba biti glavni fokus obrazovanja studenta što se može postići izmjenom i razvojem studijskih programa. Iako je ova tema daleko od priznavanja, u skorijoj budućnosti može biti realističan predmet evaluatora uvjerenja, zahtjevajući u priznavanju kvalifikacija socijalnu dimenziju ugrađenu u same kvalifikacije. Osim ove teme, tokom jutarnje sesije diskutovano je o izazovima Evropskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) i Bolonjskog procesa u svjetlu Pariškog komunikea. Istaknuto je da je osiguranje kvaliteta ključ u razvoju međusobnog povjerenja ta da povećava mobilnost i fer priznavanje kvalifikacija i perioda studija unutar EHEA.

U poslijepodnevnoj sesiji, između ostalog, diskutovano je o osiguranju kvaliteta u mrežama. Naglašeno je da osiguranje kvaliteta poboljšava vlastitu praksu i usluge ENIC/NARIC mreža, usklađuje rad mreža i, mreže postaju značajnije unutar EHEA. Predstavljena su i iskustva pojedinih centara u vezi njihovog učešće u SQUARE projektu: „Sistem osiguranja kvaliteta za ENIC/NARIC mreže“. Diskutovano je i o odnosu između priznavanja i osiguranja kvaliteta te je istaknuto da su priznavanje i osiguranje kvaliteta jezgro bolonjske saradnje.

Drugi dan je započeo sa više radionica koje su pomogle učesnicima da dobiju saznanja o različitim aspektima priznavanja.

Posljednja sesija je bila posvećena trenutnoj situaciji vezanoj za Globalnu konvenciju, predstavljen je izvještaj o priznavanju kvalifikacija izbjeglica kao i Evropskom kvalifikacijskom pasošu za izbjeglice. Predstavljena je, takođe, i inicijativa Evropske asocijacije univerziteta o inkluziji izbjeglica u visoko obrazovanje.

Sljedeći godišnji sastanak će se održati u Kelnu, Njemačka, od 16. do 18. juna 2018. godine.