Prvi međuvladin sastanak o Globalnoj konvenciji o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija

Datum kreiranja 10 Decembar 2018
Štampa

U Parizu, u štabu UNESCO-a od 5. do 7. decembra održan je prvi međuvladin sastanak o Globalnoj konvenciji o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija. Sastanku su prisustvovali predstavnici iz 137 zemalja sa pravom glasa, kao i 27 institucija u ulozi posmatrača.

U martu 2016. nakon odluke Generalne konferencije (38/Odluka12) UNESCO je osnovao Odbor za izradu nacrta u konsultaciji sa državama članicama radi izrade preliminarnog nacrta za Globalnu konvenciju o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija. Uzimajući u obzir povratne informacije od država članica nakon početnih konsultacija u maju i junu 2017., Odbor za za izradu nacrta je završio preliminarni nacrt u junu 2017. U novembru 2017. Generalna konferencija je odobrila nastavak postupka razrade, uključujući i daljnje konsultacije sa državam članicama i relevantnim akterima kao i međuvladine sastanke stručnjaka, pozivajući pri tome sve države članice UNESCO-a.

First Interngovernmental Meeting Paris Global Convention 1First Interngovernmental Meeting Paris Global Convention 2Drugi krug konsultacija je započeo u martu 2018. i rezultirao je komentarima od 68 država članica i 9 akterskih organizacija. Na osnovu povratnih informacija Sekretarijat je predstavio prijedlog da nacrt Globalne konvencije bude ispitan na međuvladinim sastancima stručnjaka.

Tehnički i pravni stručnjaci, imenovani od strane država članica i pridruženih članova UNESCO-a, kao i posmatrači iz država nečlanica i drugi akteri sastali su se na prvom Međuvladinom sastanku o Globalnoj konvenciji o priznavanju u visokom obrazovanju.

Nacrt globalne konvencije se sastoji od 25 članaka. Svaki paragrf je razmatran veoma detaljno od strane prisutnih i u nekim slučajevima nije se mogao postići konsenzus, tako da su se paragrafi usvajali glasanjem . U pojedinim paragrafima, gdje su bila potrebna dodatna objašnjenja, posebna grupa stručnjaka je razmatrala i pripremala konačni nacrt za drugi međuvladin sastanak. Tokom sastanka prikazani su različiti pristupi iz različitih regiona. Evropske zemlje su imale gotovo isto mišljenje vezano za sve aspekte Globalne konvencije, i istakle su da ova konvencija treba biti obavezna za sve zemlje, a posebno je naglašeno da priznavanje prethodnog učenja treba biti važan dio ove Globalne konvencije. Od 25 članaka 18 ih je razmatrano, dok će ostali biti razmatrani na drugom sastanku, nakon čega će uslijediti konačna rasprava.

Drugi međuvladin sastanak održaće se u martu 2019. godine u cilju usvajanja nacrta koji će biti podnjet na 40. Generalnoj konferenciji za usvajanje.