Obuka pregovaračkog tima o zajedničkom priznavanju profesionalnih kvalifikacija Tirana, Albanija, 13. i 14.11.2018. godine

Datum kreiranja 10 Januar 2019
Štampa

U organizaciji Regionalnog vijeća za saradnju (RCC) u Tirani, Albanija, 13. i 14. novembara 2018. godine, održana je obuka za pregovaračke timove koji će provesti pregovore o Sporazumu o međusobnom priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, stomatologa, arhitekata i inženjera građevine između 6 ekonomija Zapadog Balkana. Obuka je bila prvi korak u procesu pregovora, usmjerena na pripremu pregovaračkih timova za sam proces.

Tokom treninga, stručnjaci EU-a predstavili su koncept stručne kvalifikacije i sistem priznavanja stručnih kvalifikacija kao što je navedeno u Direktivi EU 2005/36 / E. Također, definisan je koncept profesionalnih kvalifikacija, posebno razlike akademskih kvalifikacija, u skladu sa EU Direktivom 2005/36/EC o regulisanim profesijama, predstavljeni su sistemi priznavanja profesionalnih kvalifikacija u skladu s EU Direktivom 2005/36/EC. EU eksperti su definisali osnovne pojmove regulisanih profesija, automatsko priznavanje, temeljnu logiku i sistem, kao i ključni koncept naznačen u Direktivi – npr. trajno ili privremeno osnivanje; automatsko ili opšte priznavanje; minimalni uslovi obuke itd. Također je predstavljen koncept minimalnih uslova obuke kao preduslova modela automatskog priznavanja i implikacije na nastavne planove i programe relevantnih fakulteta, kao i organi koji su uključeni i koje su njihove uloge u sistemima priznavanja regulisanih profesija. Učesnici su predstavili svoje trenutne nacionalne prakse priznavanja stručnih kvalifikacija kao i trenutačno obrazovanje i osposobljavanje za pojedine profesije. Procijenili su do koje mjere trenutačno obrazovanje i usavršavanje odgovaraju minimalnim uslovima obuke navedenim u Direktivi EU 2005/36 / EC.

Tokom sastanka predstavljen je koncept za bazu podataka o regulisanim profesijama u WB6, navodeći uloge i odgovornosti te vremenski okvir za osnivanje baze podataka za povratne informacije i diskusiju među učesnicima.. Trening u Tirani je prva aktivnost provedena u skladu s dogovorenim planom.

Očekivani ishod pregovora je zaključivanje Sporazuma o međusobnom priznavanju koji bi uspostavio zajednička pravila za priznavanje stručnih kvalifikacija za podnosioce zahtjeva koji imaju profesionalnu kvalifikaciju stečenu u jednoj od zemalja Zapadnog Balkana, a koji će im omogućiti pristup i obavljanje profesije u jednoj od ekonomija potpisnica Sporazuma.

Pregovori i očekivani sporazum o međusobnom priznavanju stručnih kvalifikacija dio je višegodišnjeg plana djelovanja na regionalnom ekonomskom području (MAP REA), kojeg su prošle godine dogovorili premijeri regije u Trstu te će biti finalizovan na Samitu u Poljskoj u julu 2019. godine.