Print

Napomena *: Informacije su u postupku ažuriranja i biće potpune kada Centar dobije informacije od svih nadležnih obrazovnih vlasti. U narednom periodu Informacije će se upotpunjavati sa studijskim programima i bit će prevedene na sve jezike u službenoj upotrebi u BiH i engleski jezik.

Napomena **: Do upotpunjavanja liste, a najkasnije do 25.11.2017. godine, uporedo će se voditi ranija Informacija o visokoškolskim ustanovama koje imaju dozvolu za rad i  Informacije o visokoškolskim ustanovama za 2017./2018. akademsku godinu.

 

VISOKOŠKOLSKE USTANOVE I STUDIJSKI PROGRAMI

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

Nadležna obrazovna vlast:

Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH

Adresa: Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt BiH

Evropski univerzitet Brčko distrikt

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

76 100 Brčko distrikt BiH, Bijeljinska cesta 72-74

web: http://evropskiuniverzitet-brcko.com/

Univerzitet

Privatna

Pravni fakultet

Studijski programi

Ekonomski fakultet

Studijski programi

Zdravstveni fakultet

Studijski programi

Pedagoški fakultet

Studijski programi

Saobraćajni fakultet

Studijski programi

Fakultet političkih nauka

Studijski programi

Broj predmeta: UP-I-37-000204/11, broj akta: 0285RG-001/11 od 28.12.2011. godine

   

02.11.2017. godine

Internacionalni univerzitet u Brčko distriktu BiH

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

76 100 Brčko distrikt BiH, M. Malića i I. Džindića bb.

web: http://iu-bd.org/

Univerzitet

Privatna

Fakultet za informatiku

Studijski programi

Fakultet za menadžment

Studijski programi

Fakultet za poslovno-civilnu bezbjednost

Studijski programi

Učiteljski fakultet

Studijski programi

Pravni fakultet

Studijski programi

Fakultet za saobraćajno inženjerstvo

Studijski programi

Fakultet za poslovne komunikacije

Studijski programi

Broj predmeta: UP-I-37-000004/12, broj akta: 0285RG-001/12 od 11.01.2012. godine

   

02.11.2017. godine

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

76 100 Brčko distrikt BiH, Bulevar mira 8, Delta I

web: http://www.empirica.ba  

Visoka škola

Privatna

Studijski programi

Broj predmeta: UP-I-37-000001/12, broj akta: 0285RG-001/12 od 05.01.2012. godine

   

02.11.2017. godine

TUZLANSKI KANTON

Nadležna obrazovna vlast:

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Adresa: Muhameda Hevaije Uskufija 1, 75000 Tuzla

Univerzitet u Tuzli

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

75000 Tuzla,

Dr. Mihovila Markovića 1,

web: http://www.untz.ba/

Univerzitet

Javna

   

http://hea.gov.ba/akreditacija_vsu/akreditovani/?id=6095

 

31.10.2017. godine

Američki univerzitet u BiH

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

75000 Tuzla,

Mije Keroševića Guje 3,

web:http://aubih.edu/#/home

Univerzitet

Privatna

   

http://hea.gov.ba/akreditacija_vsu/akreditovani/?id=7028

 

02.11.2017. godine

Visoka škola "Internacionalna poslovno-informaciona akademija" Tuzla

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

75000 Tuzla, Kulina bana 2,

web: http://ipi-akademija.ba

Visoka škola

Privatna

 

Rješenje: broj: 10/1-38-014921/14 od 01.07. 2014. godine Licenca: broj: 10/1-38-014921-1/14 od 14.10.2016. godine

   

02.11.2017. godine

Visoka škola "Centar za multidisciplinarne studije" Tuzla

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

75000 Tuzla, Vjekoslava Tunjića 15, web: http://cms.edu.ba/

Visoka škola

Privatna

 

Rješenje: broj: 10/1-38-17585/15 od 17.06. 2015. godine

Licenca: broj: 10/1-38-015389-7/15 od 12.10.2016. godine

   

02.11.2017. godine

Evropski univerzitet "Kallos" Tuzla

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

75000 Tuzla, Maršala Tita 2A,

web: http://www.evropskiuniverzitetkallos-tuzla.com/

Univerzitet

Privatna

 

Licenca broj: 10/1-38-019166-13/15 od 28.08.2015. godine

   

02.11.2017. godine

Visoka škola za finansije i računovodstvo "FINra" Tuzla

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

75000 Tuzla, Mitra Trifunovića Uče 6,

web: https://www.finconsult.ba/

Visoka škola

Privatna

 

Rješenje: broj: 10/1-38-010399-3 /16 od 26.07. 2016. godine Licenca: broj: 10/1-05-016611-2-2 /14 od 14.10. 2016. godine

   

02.11.2017. godine

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
Nadležna obrazovna vlast:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Adresa: Zmaja od Bosne bb, 72000 Zenica

Univerzitet u Zenici

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

72 000 Zenica, Fakultetska 3, web: web: http://unze.ba/

Univerzitet

Javna

Fakultet za metalurgiju i materijale

Studijski programi

Mašinski fakultet

Studijski programi

Filozofski fakultet

Studijski programi

Ekonomski fakultet

Studijski programi

Pravni fakultet

Studijski programi

Medicinski fakultet

Studijski programi

Politehnički fakultet

Studijski programi

Islamski pedagoški fakultet (pridružena članica UNZE-a)

Studijski programi

Metalurški institut „Kemal Kapetanović“

Studijski programi

Studentski centar univerziteta u Zenici

Studijski programi

 

http://hea.gov.ba/akreditacija_vsu/akreditovani/?id=5332

 

02.11.2017. godine

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON

Nadležna obrazovna vlast:

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport
Adresa: 1. slavne višegradske brigade 2a, 73000 Goražde

Internacionalni univerzitet u Goraždu

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

73000 Goražde, Zaima Imamovića 42,

web: http://univerzitetgorazde.com/

Univerzitet

Privatna

 

 

 

 

06.11.2017. godine

Napomena:U akademskoj 2017/18 godini, Ministarstvo nije izdalo dozvolu ni rješenje za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja za druge visokoškolske ustanove