Ispis

1. Štoje priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija?

Priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije/obrazovne isprave je formalno potvrđivanje vrijednosti te kvalifikacije/obrazovne isprave koju nadležnotijelovrši izdavanjem upravnog akta o tome, u svrhu pristupa visokom obrazovanju i nastavka obrazovanja, odnosno u svrhu zapošljavanja.

2.   Koje vrste obrazovnih isprava podliježu proceduri priznavanja?

Postupku priznavanja i vrednovanja podliježu obrazovne isprave o započetom ili završenom visokom obrazovanju u inozemstvu, odnosno o stečenim kvalifikacijama koje nositeljima omogućuju pristup procjeni postignutog stupnja obrazovanja, u svrhu daljnjeg nastavka obrazovanja, zapošljavanja ili uporabe stečenog akademskog i stručnog naziva ili znanstvenog i stručnog naziva u Bosni i Hercegovini, kao i ostvarivanja drugih prava koja proistječu iz stečene visokoškolske kvalifikacije.

3.   Što je to vrednovanje?
Vrednovanje je postupak koji se provodi u okviru procesa priznavanja koji podrazumijeva procjenu razine, odnosno stupnja inozemne visokoškolske kvalifikacije pojedinca.

4.   Gdje mogu izvršiti priznavanje visokoškolske kvalifikacije stečene u inozemstvu?

Priznavanje visokoškolskih kvalifikacija stečenih izvan Bosne i Hercegovine u svrhu zapošljavanja u Republici Srpskoj vrši Komisija za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, dok u FBiH vrše visokoškolske ustanove i kantonalna/županijska ministarstva obrazovanja (ovisno o kojem se kantonu/županiji radi), a u Brčko distriktu BiH vrši Povjerenstvo za priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja. U svrhu nastavka obrazovanja u Republici Srpskoj vrše visokoškolske ustanove, u Federaciji BiH vrše visokoškolske ustanove i kantonalna/županijska ministarstva obrazovanja (ovisno o kojem se kantonu/županiji radi), dok u Brčko distriktu BiH vrše licencirane visokoškolske ustanove.

5.   Koja je uloga Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja u postupcima priznavanja?

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja (u daljnjem tekstu CIP), sukladno nadležnostima propisanim Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 59/07 i 59/09), kao i načelima Konvencije o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju u europskoj regiji („Službeni glasnik BiH“, broj 16/03–Međunarodni ugovori), među ostalim, pruža informacije, mišljenja i preporuke o inozemnim visokoškolskim kvalifikacijama, odnosno koja prava i kompetencije nositelj kvalifikacije stječe završetkom određenog studijskog programa u državi podrijetla, nadležnim tijelima za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u BiH. Također, sukladno navedenim propisima, CIP olakšava pristup mjerodavnim i točnim informacijama o visokoškolskom obrazovnom sustavu u BiH, olakšava pristup informacijama o visokoškolskim obrazovnim sustavima i kvalifikacijama strana čije priznavanje se traži te daje savjete i/ili informacijeo pitanjima priznavanja i (pr)ocjene kvalifikacija, sukladno propisima u BiH.

6.   Ukoliko dobijem rješenje o priznavanju u svrhu zapošljavanja od jednog tijela nadležnog za priznavanje, vrijedi li mi to rješenje za prostor cijele BiH?

Da, rješenje o priznavanju u svrhu zapošljavanja koje je izdalo nadležno tijelo vrijedi na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

7.   Vrijedili rješenje o priznavanju u svrhu zapošljavanja za nastavak obrazovanja?

Ne, ukoliko želite nastaviti studij, morate izvršiti akademsko priznavanje.

8.   Kako izvršiti priznavanje diplome stečene u BiH u inozemstvu?

Sve visokoškolske kvalifikacije koje su stečene na priznatim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini trebale bi biti priznate i izvan naše države. Međutim, svaka država ima svoje zakonodavstvo, koje propisuje način priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, te vam predlažemo da se obratite ENIC/NARIC centru države u kojoj želite ostvariti pravo na rad. Na sljedećem linku se može naći više informacija: http://www.enic-naric.net/higher-education-institution.aspx.

9.    Koje zakonodavstvo regulira područje priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u Bosni i Hercegovini?

Zakonodavstvo koje tretira područje priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija možete naći na web stranici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja na slijedećem linku: www.cip.gov.ba.

10.   Kako mogu saznati je li visokoškolska ustanova akreditirana?

Sukladno članku 49. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 59/07, 59/09), Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete nadležna je za vođenje registra akreditiranih visokoškolskih ustanova i objavu na svojoj web stranici liste akreditiranih visokoškolskih ustanova. Lista akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH se može naći na sljedećem linku: http://hea.gov.ba/akreditacija_vsu/Default.aspx.

11.   Trebam li priznati niži stupanj obrazovanja ako želim priznavanje višeg stupnja?

Priznavanje nižih stupnjeva obrazovanja stečenih u inozemstvu nije uvjet za priznavanje višeg stupnja, npr. za priznavanje doktorata ne trebate imati priznat magisterij u BiH.

12.   Želim izvršiti priznavanje magisterija i doktorata stečenih u inozemstvu. Mogu li podnijeti jedan zahtjev za priznavanje obje kvalifikacije?

Ne. Svaka inozemna visokoškolska kvalifikacija priznaje se zasebno, što znači da za svaku kvalifikaciju treba podnijeti zaseban zahtjev te zasebno uplatiti naknadu za troškove priznavanja. Ukoliko istovremeno predajete više zahtjeva u istu svrhu i kod istog nadležnog tijela za priznavanje nije potrebno za svaki posebno predati dokumentaciju koja se traži u svakom od njih već se možete pozvati na dokumentaciju predanu u jednom zahtjevu.

13.   Je li potrebno provesti priznavanje kvalifikacija stečenih na području bivše Jugoslavije?

Priznavanje kvalifikacija stečenih na području bivše Jugoslavije ovisi o datumu izdavanja. U skladu sa Zakonom o važnosti javnih isprava u Bosni i Hercegovini, postupku priznavanja ne podliježu obrazovne isprave koje su izdala mjerodavna tijela SFRJ do 6. travnja 1992. godine.

14. Priznaju li se automatski visokoškolske kvalifikacije stečene u Republici Srbiji u Bosni i Hercegovini?

Republika Srpska i Republika Srbija imaju potpisan Sporazum o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i reguliranju statusnih pitanja učenika i studenata („Službeni glasnik RS“, broj 79/05). Navedeni Sporazum se ne odnosi na ostvarivanja prava na nastavak obrazovanja i na zapošljavanje na prostoru Federacije BiH i Brčko Distrikta BiH, kao i na ostvarivanja prava na zapošljavanje u institucijama Bosne i Hercegovine. Dakle, ukoliko imate prebivalište na prostoru Republike Srpske, a visokoškolsku kvalifikaciju ste stekli u Republici Srbiji, te želite ostvariti pravo na zapošljavanje ili nastavak obrazovanja na prostoru Republike Srpske ne trebate vršiti priznavanje vaše kvalifikacije.

Međutim, ukoliko nositelj inozemne visokoškolske kvalifikacije stečene u Republici Srbiji želi ostvariti pravo na rad ili nastavka obrazovanja na području Federacije BiH, Brčko distrikta BiH ili želi ostvariti pravo na rad u institucijama BiH, mora izvršiti priznavanje diplome. Možete se obratiti jednom od tijela nadležnih za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u FBiH ili Brčko distriktu BiH.

15.   Pod kojim uvjetima obrazovna isprava ne podliježe postupku priznavanja?

Ukoliko postoje bilateralni ili multilateralni sporazumi o uzajamnom priznavanju kvalifikacija, tada se ne provodi postupak priznavanja.

16.   Ukoliko dobijem negativno rješenje o priznavanju, mogu li pokušati izvršiti priznavanje kod nekog drugog tijela nadležnog za priznavanje u BiH?

Svako rješenje o priznavanju sadrži i pouku o pravnom lijeku i može se postupiti po istom ili, ukoliko dođete do novih saznanja/dokumenata, možete pokrenuti reviziju postupka. Jednom izvršeno priznavanje ne podliježe ponovnom postupku.

17.   Koliko košta postupak priznavanja i koju dokumentaciju treba priložiti?

Cijena postupka priznavanja i dokumentacija koju je potrebno priložiti propisuje svako nadležnotijelo koje provodi postupak priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, a ovise o stupnju kvalifikacije čije se priznavanje traži, svrhe za koju traži priznavanje i slično.

18. Postoje li dodatni troškovi koji se mogu pojaviti tokom nostrifikacije?

Ne, svaka ustanova i institucija koja provodi postupak priznavanja ima pravilnik ili odluku o visini naknade za provedbu postupka priznavanja.