Ispis

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja (u daljem tekstu: CIP) osnovan je temeljem Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH” broj 59/07), kao samostalna upravna organizacija.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 33. sjednici, održanoj 10.1.2008. godine, donijelo Odluku o početku rada i utvrđivanju sjedišta CIP-a (“Službeni glasnik BiH” broj 9/08). Ovom Odlukom utvrđeno je da CIP počinje s radom 1.3.2008. godine, sa sjedištem u Mostaru.

Rad CIP-a je neovisan i javan. Neovisnost rada CIP-a u dijelu nadležnosti koji se odnosi na informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja postiže se sukladno zakonskim, transparentnim i javnim procedurama. Javnost rada osigurava se sukladno Zakonu o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, te podnošenjem izvješća o radu Upravnom odboru CIP-a, Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, dostavljanjem obavijesti putem sredstava javnog informiranja, kao i objavom informacija na web stranici CIP-a.

Pri izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti, CIP poštuje načela:

 

• zakonitosti;

• transparentnosti;

• javnosti;

• odgovornosti;

• učinkovitosti i djelotvornosti;

• profesionalne nepristranosti.

 

U svojim aktivnostima CIP ostvaruje suradnju s relevantnim domaćim institucijama: Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, Federalnim ministarstvom obrazovanja i znanosti, županijskim ministarstvima obrazovanja, Odjelom za obrazovanje Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete, Povjerenstvom za informiranje i priznavanje Republike Srpske, kao i visokoškolskim institucijama u Bosni i Hercegovini.

Sukladno Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, CIP је nadležan za:

- informiranje i priznavanje u području visokog obrazovanja;

- koordiniranje i međunarodnu razmjenu akademskog osoblja, studenata i programa u području visokog obrazovanja;

- predstavljanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim projektima u području visokog obrazovanja iz svoje nadležnosti;

- posredovanjem međunarodne mreže centara za informacije (mreže ENIC/NARIC) pruža informacije visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini u svezi sa inozemnim visokoškolskim ustanovama i programima, kao osnovu za priznavanje stupnja i diploma za daljnje školovanje na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i predstavlja Bosnu i Hercegovinu u tim mrežama;

- daje obavještenje i mišljenje о inozemnim stupnjevima i diplomama u Bosni i Hercegovini, s ciljem nastavka školovanja na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini;

- daje savjete i informacije o pitanjima iz svog djelokruga stranama sa zakonitim interesom;

- sukladno Lisabonskoj konvenciji i njezinim pratećim dokumentima, donosi preporuke ministarstvu Republike Srpske, županijskim ministarstvima i Brčko distriktu BiH o priznavanju diploma stečenih izvan Bosne i Hercegovine radi zaposlenja, nastavka obrazovanja i ostvarivanja drugih prava koja proistječu iz stečene kvalifikacije.