Ispis

1. Ravnatelj CIP-a

-CIP-om rukovodi ravnatelj.

-Ravnatelja imenuje Upravni odbor CIP-a, nakon provedenog javnog natječaja.

-Mandat ravnatelja je četiri godine.

2. Ured ravnatelja 

-priprema materijale, prijedloge i mišljenja za potrebe ravnatelja;

-priprema sjednice i materijale za sjednice Upravnog odbora CIP-a i prati provedbu donesenih zaključaka;

-organizira protokolarne poslove u svezi s realizacijom programa aktivnosti ravnatelja;

-pruža administrativno-tehničku pomoć ravnatelju u vršenju njegovih poslova;

-organizira, priprema i izrađuje izvješća, informacije i druge materijale iz nadležnosti CIP-a za potrebe nadležnih institucija i drugih organa u BiH;

-osigurava prevođenje prilikom prijema stranih delegacija, prevođenje pisanih materijala na službene jezike BiH;

-priprema materijale i saopćenja za javnost o radu i aktivnostima CIP-a, organizira konferencije za medije;

-koordinira aktivnosti na izradi izvješća o radu i programa rada CIP-a;

-vrši prijem pošte upućene ravnatelju CIP-a.

3. Sektor za informiranje, suradnju i priznavanje dokumenata 

-informira zainteresirane strane o načinu i potrebnim dokumentima za priznavanje dokumenata;

-vrši koordinaciju međunarodne razmjene akademskog osoblja, studenata i programa iz područja visokog obrazovanja;

-predlaže aktivnosti za predstavljanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim projektima iz područja priznavanja dokumenata;

-ostvaruje suradnju s međunarodnom mrežom centara za informiranje i nacionalnim centrima za priznavanje dokumenata;

-prati primjenu Lisabonske konvencije i ostvaruje suradnju s potpisnicama ove Konvencije;

-pruža potrebne informacije visokoškolskim ustanovama u BiH o stranim programima koji služe kao temelj za priznavanje stupnjeva završene škole,  odnosno dokumenata radi daljnjeg školovanja na visokoškolskim ustanovama u BiH; pruža potrebne informacije nadležnim državnim i entitetskim institucijama i drugim organima o priznavanju dokumenata;

-projektira bazu podataka informacijskog sustava za potrebe CIP-a;

-izrađuje bazu podataka o podnesenim zahtjevima i obrađenim dokumentima;

-vodi posebnu evidenciju o priznatim i nepriznatim dokumentima;

-vrši izradu prijedloga propisa kojima se uređuje način i postupak priznavanja dokumenata iz područja visokog obrazovanja;

-daje prijedloge za poboljšanje procesa priznavanja dokumenata, sudjeluje u izradi prijedloga zakonskih akata;

-prati dosljedno provođenje zakonskih akata  u području priznavanja dokumenata visokog obrazovanja,  predlaže mjere za unapređenje suradnje, sudjeluje u izradi prijedloga zakonskih akata.

4. Sektor za pravne, kadrovske, financijske i opće poslove

-sudjeluje u izradi prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti CIP-a;

-priprema stručna mišljenja o nacrtima međunarodnih sporazuma koji se odnose na priznavanje dokumenata;

-prati propise koji se odnose na priznavanje dokumenata;

-vodi upravni postupak iz nadležnosti CIP-a;

-provodi aktivnosti iz nadležnosti CIP-a za prijem u radni odnos državnih službenika i zaposlenika, kao i prijem pripravnika i volontera;

-prati stanja napredovanja u službi, ocjenjivanje, stimulativne mjere, prestanak radnog odnosa, personalne evidencije, disciplinske odgovornosti državnih službenika i zaposlenika, poslove uredskog poslovanja, te surađuje s Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine;

-prati izvršenje proračuna, obračuna plaća, mirovinskog i invalidskog osiguranja, financijskog poslovanja, računovodstveno-knjigovodstvenog poslovanja, nabavku sredstava i opreme za potrebe CIP-a sukladno  propisima.

 

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji CIP-a

 

 

Shematski prikaz organizacijske strukture