Ispis

CENTAR ZA INFORMIRANJE I PRIZNAVANJE DOKUMENATA IZ OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA

Na temelju članka 46. st. 1. i 2. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09), Upravni odbor Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja, na 3. sjednici održanoj dana 19. studenog 2009. godine, uz suglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, donosi

STATUT

CENTRA ZA INFORMIRANJE I PRIZNAVANJE DOKUMENATA IZ PODRUČJA VISOKOG OBRAZOVANJA

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(Predmet Statuta)

Statutom Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja (u daljnjem tekstu: CIP), uređuje se:

a)    status CIP-a,

b)    nadležnost CIP-a,

c)    načela unutarnjeg ustrojstva CIP-a,

d)    upravljanje i rukovođenje CIP-om,

e)    financiranje,

f)    planiranje i izvještavanje o radu CIP-a,

g)    druga pitanja od značenja za rad CIP-a.

Članak 2.
(Uspostavljanje i pravni status)

CIP je utemeljen Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09) (u daljnjem tekstu: Okvirni zakon), kao samostalna upravna organizacija s obvezama i nadležnostima propisanim Okvirnim zakonom, Odlukom o početku rada i utvrđivanju sjedišta CIP-a ("Službeni glasnik BiH", broj 9/08), ovim statutom i propisima kojima je uređena organizacija uprave institucija Bosne i Hercegovine.

Članak 3.
(Naziv i sjedište)

(1)    CIP posluje pod nazivom: Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti/područja visokog obrazovanja.

(2)    Skraćeni naziv Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini je CIP.

3)    Uz naziv iz prethodnog stavka koristi se i naziv na engleskom jeziku koji glasi: Centre for Information and Recognition of Qualifications in Higher Education.

(4)    Sjedište CIP-a je u Mostaru.

Članak 4.
(Pečat i štambilj)

(1)    CIP ima pečat okruglog oblika koji se izrađuje i koristi u skladu sa Zakonom o pečatu institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 12/98 i 14/03).

(2)    Ako CIP koristi više pečata istog promjera, svaki od tih pečata mora biti označen rednim brojem.

(3)    CIP ima štambilj koji se izrađuje i koristi u skladu sa propisima o uredskom poslovanju.

(4)    O broju pečata i štambilja, njihovoj uporabi, načinu čuvanja i uništavanju odlučuje ravnatelj CIP-a, sukladno propisima.

DIO DRUGI - NADLEŽNOST I USTROJSTVO CIP-a

Članak 5.
(Djelokrug poslova)

CIP je nadležan za:

a)    poslove informiranja i priznavanja u području visokog obrazovanja;

b)    koordiniranje i međunarodnu razmjenu akademskog osoblja, studenata i programa u području visokog obrazovanja;

c)    predstavljanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim projektima u području visokog obrazovanja iz svoje nadležnosti;

d)    kroz međunarodne mreže centara za informiranje (mreže ENIC/NARIC) pružanje informacija visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini u svezi sa stranim visokoškolskim ustanovama i programima kao osnovu za priznavanje stupnja i diploma za daljnje školovanje na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i predstavlja Bosnu i Hercegovinu u tim mrežama;

e)    daje obavijesti i mišljenja o stranim stupnjevima i diplomama u Bosni i Hercegovini u svrhu nastavka školovanja na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini;

f)    daje savjete i informacije o pitanjima iz svojeg djelokruga stranama sa zakonitim interesom;

g)    sukladno Lisabonskoj konvenciji i njezinim pratećim dokumentima donosi preporuke ministarstvu Republike Srpske, županijskim ministarstvima i Brčko Distriktu BiH o priznavanju diploma stečenih izvan Bosne i Hercegovine radi zaposlenja, nastavka obrazovanja i ostvarivanja drugih prava koja proistječu iz stečene kvalifikacije.

Članak 6.
(Uređivanje unutarnjeg ustrojstva)

(1)    Unutarnje ustrojstvo CIP-a utvrđuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu koji donosi ravnatelj uz suglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

(2)    Unutarnje ustrojstvo i način rada CIP-a uređuje se tako da se osigura zakonito, stručno i efikasno obavljanje poslova, racionalna organizacija i neovisno ostvarivanje zadaća, efikasno rukovođenje i puna suradnja s drugim organima i visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, kao i suradnja sa nacionalnim informacionim centrima i drugim organizacijama u inozemstvu.

DIO TREĆI - UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE CIP-om

Članak 7.
(Organi upravljanja i rukovođenja)

(1)    Organi upravljanja i rukovođenja CIP-a su Upravni odbor i ravnatelj.

(2)    Upravni odbor i ravnatelj izvršavaju svoje dužnosti u okviru nadležnosti utvrđenih zakonom i ovim statutom

POGLAVLJE I - UPRAVNI ODBOR CIP-a

 

Članak 8.
(Sustav Upravnog odbora)

(1)    CIP-om upravlja Upravni odbor koji ima sedam članova.

(2)    Upravni odbor čine po dva člana iz svakog konstitutivnog naroda i jedan član iz reda nacionalnih manjina.

Članak 9.
(Nadležnost Upravnog odbora)

(1)    Upravni odbor CIP-a:

a)    donosi statut CIP-a uz suglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine;

b)    daje mišljenje na pravilnike i druge provedbene propise koje predlaže CIP u skladu sa zakonom;

c)    razmatra godišnji Program rada CIP-a kojim se detaljno utvrđuju aktivnosti, poslovi, zadaci i financiranje za narednu godinu;

d)    razmatra završno izvješće (godišnje financijsko izvješće);

e)    prati provođenje programa rada CIP-a i daje prijedloge za unaprjeđenje rada CIP-a;

f)    razmatra godišnje izvješće o radu CIP-a;

g)    daje mišljenje na prijedlog financijskog plana za narednu godinu;

h)    imenuje ravnatelja CIP-a nakon provedenog javnog natječaja;

i)    donosi Poslovnik o svom radu;

j)    dostavlja godišnje izvješće o svom radu Vijeću ministara Bosne i Hercegovine;

k)    obavlja i druge poslove sukladno s Okvirnim zakonom i ovim statutom.

(2)    Upravni odbor CIP-a za svoj rad odgovara Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Članak 10.
(Izbor članova Upravnog odbora)

(1)    Članove Upravnog odbora CIP-a bira Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 37/03), na mandat od tri godine s mogućnošću reizbora, pod uvjetom da se inicijalno imenovanje provede u fazama, tako da svake godine jedna trećina članova bude reizborna ili iznova imenovana.

(2)    Za člana Upravnog odbora CIP-a može biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta propisanih zakonom mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

a)    visoka stručna sprema,

b)    znanje jednog stranog jezika,

c)    iskustvo u aktivnostima europskog područja visokog obrazovanja, posebno europskih standarda za informiranje i priznavanje kvalifikacija (Lisabonska konvencija),

d)    iskustvo u reformi sustava visokog obrazovanja u BiH.

(3)    Član Upravnog odbora CIP-a kome je istekao mandat ne može sudjelovati u radu Upravnog odbora CIP-a.

(4)    Upravni odbor CIP-a dužan je, šest mjeseci prije isteka mandata člana Upravnog odbora CIP-a, o isteku mandata toga člana obavijestiti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i zatražiti provođenje procedure za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora CIP-a.

Članak 11.
(Naknade i troškovi Upravnog odbora)

(1)    Članovi Upravnog odbora CIP-a imaju pravo na naknadu za rad u Upravnom odboru CIP-a.

(2)    O visini novčane naknade odlučuje Vijeće ministara BiH sukladno Odluci o kriterijima za utvrđivanje novčane naknade za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim odborima i drugim radnim tijelima u ovlasti institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br.19/09).

(3)    Članovi Upravnog odbora kada sudjeluju u radu Upravnog odbora izvan svog mjesta prebivališta imaju pravo na naknadu putnih troškova, sukladno propisu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kojim se regulira naknada za službena putovanja u institucijama BiH i drugim propisima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o troškovima i naknadama.

Članak 12.
(Predsjednik i potpredsjednici Upravnog odbora)

(1)    Upravni odbor ima predsjednika i dva potpredsjednika.

(2)    Predsjednik i potpredsjednici ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.

Članak 13.
(Način rada i odlučivanja Upravnog odbora)

(1)    Upravni odbor radi i odlučuje na sjednicama koje se održavaju sukladno Poslovniku o radu Upravnog odbora CIP-a.

(2)    Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik uz konsultacije s potpredsjednicima i u dogovoru s ravnateljem CIP-a. U slučaju spriječenosti predsjednika sjednicu saziva jedan od potpredsjednika uz dogovor s predsjednikom.

(3)    Predsjednik Upravnog odbora dužan je zakazati sjednicu na zahtjev ravnatelja, ili na zajednički zahtjev najmanje tri člana Upravnog odbora CIP-a, od kojih je po jedan iz svakog konstitutivnog naroda.

(4)    Upravni odbor odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova pod uvjetom da takvu većinu čine najmanje po jedan glas predstavnika svakog konstitutivnog naroda.

(5)    Poslovnikom o radu iz članka 9. stavak 1. točka i) ovog statuta regulirati će se način rada i ostala pitanja u provođenju nadležnosti Upravnog odbora CIP-a.

Članak 14.
(Razrješenje člana Upravnog odbora prije isteka mandata)

(1)    Član Upravnog odbora CIP-a može biti razriješen prije isteka mandata, ako ne izvršava ili nije u stanju da izvršava dužnosti člana Upravnog odbora, na osobni zahtjev i u drugim slučajevima sukladno zakonu.

(2)    Odluku o razrješenju iz stavka (1) ovog članka donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

POGLAVLJE II - RAVNATELJ CIP-a

Članak 15.
(Rukovođenje CIP-om)

CIP-om rukovodi ravnatelj.

Članak 16.
(Ovlaštenja i odgovornost ravnatelja)

(1)    Ravnatelj CIP-a:

a)    organizira i rukovodi radom CIP-a;

b)    dostavlja Upravnom odboru CIP-a na mišljenje pravilnike i druge provedbene akte sukladno zakonu;

c)    zastupa i predstavlja CIP u zemlji i inozemstvu;

d)    donosi opće akte CIP-a u sukladno sa zakonom i ovim statutom;

e)    odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima državnih službenika i zaposlenika sukladno zakonu;

f)    sudjeluje u radu Upravnog odbora CIP-a, bez prava glasa;

g)    dostavlja Upravnom odboru CIP-a na razmatranje, a Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na razmatranje i potvrđivanje program rada CIP-a za narednu godinu i izvješće o radu CIP-a;

h)    dostavlja na razmatranje Upravnom odboru CIP-a polugodišnje izvješće o realizaciji programa rada CIP-a;

i)    dostavlja Upravnom odboru CIP-a na mišljenje financijski plan i završno izvješće (godišnje financijsko izvješće) CIP-a;

j)    obavlja i druge poslove sukladno zakonu i ovom statutu.

(2)    Za svoj rad i rad CIP-a ravnatelj odgovara sukladno zakonu i ovom statutu.

Članak 17.
(Izbor i imenovanje ravnatelja)

(1)    Ravnatelja imenuje Upravni odbor CIP-a, sukladno Okvirnom zakonu, na mandat od četiri godine, nakon provedenog javnog natječaja po postupku propisanom Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 37/03).

(2)    Za ravnatelja CIP-a može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta propisanih zakonom ispunjava i sljedeće posebne uvjete:

a)    visoka stručna sprema, prednost kvalifikacija drugog i trećeg ciklusa,

b)    pet godina radnog iskustva, od čega najmanje tri godine u području visokog obrazovanja ili poslovima vezanim uz područje visokog obrazovanja,

c)    iskustvo u strateškom i operativnom planiranju, menadžmentu ljudskim resursima i razvoju i obuci osoblja, financijskom menadžmentu i menadžmentu projekata, informacija i podataka,

d)    iskustvo u europskom području visokog obrazovanja, posebno u aktivnostima na informiranju i priznavanju kvalifikacija,

e)    iskustvo u reformi sustava visokog obrazovanja u BiH,

f)    poznavanje jednog stranog jezika,

g)    posjedovanje dobrog standarda korištenja informacijskih tehnologija.

Članak 18.
(Privremena spriječenost ravnatelja)

Ako zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga nije u mogućnosti da obavlja svoju dužnost u periodu dužem od 60 dana, ravnatelj može ovlastiti rukovodećeg državnog službenika da obavlja dužnost ravnatelja, o čemu obavještava Upravni odbor CIP-a i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Članak 19.
(Razrješenje ravnatelja prije isteka mandata)

(1)    Ravnatelj CIP-a može biti razriješen i prije isteka mandata u slučajevima predviđenim zakonom.

(2)    Odluku iz stavka (1) ovog članka donosi Upravni odbor CIP-a sukladno zakonu, uz prethodnu suglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

 

DIO ČETVRTI - FINANCIRANJE, PROGRAMIRANJE RADA, JAVNOST RADA I ZASTUPANJE CIP-a

Članak 20.
(Način financiranja)

(1)    CIP se financira iz proračuna institucija Bosne i Hercegovine.

(2)    Financijskim sredstvima CIP-a u skladu sa propisima raspolaže ravnatelj.

Članak 21.
(Program i izvješće o radu)

(1)    CIP planira svoj rad i razvitak.

(2)    Ravnatelj CIP-a dužan je za svaku kalendarsku godinu predložiti i dostaviti Upravnom odboru CIP-a na razmatranje, a Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na razmatranje i potvrđivanje program rada CIP-a za narednu godinu i godišnje izvješće o radu CIP-a.

Članak 22.
(Javnost rada)

(1)    Rad CIP-a je dostupan javnosti.

(2)    Javnost rada CIP-a ostvaruje se prezentiranjem osnovnih dokumenata i informacija putem službene internet stranice, objavljivanjem posebnih publikacija, kao i putem obavijesti i izjava za medije.

(3)    Javnost rada CIP-a može se isključiti samo sukladno s odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 28/00, 45/06 i 102/09).

(4)    Obavijesti o radu CIP-a daje ravnatelj, odnosno službena osoba koju on ovlasti.

Članak 23.
(Zastupanje i predstavljanje)

CIP zastupa i predstavlja ravnatelj, a u opravdanim slučajevima rukovodeći državni službenik po ovlasti ravnatelja.

DIO PETI - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE

Članak 24.
(Izmjene i dopune Statuta)

(1)    Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i prema postupku koji je propisan za njegovo donošenje.

(2)    Inicijativu za izmjenu i dopunu Statuta daje ravnatelj ili Upravni odbor.

Članak 25.
(Stupanje na snagu i objavljivanje)

Ovaj Statut stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".


Broj UO- 01- 33- 14/09
11. veljače 2010. godine
Mostar


Predsjednik
Upravnog odbora
Vlado Rogić
, v. r.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom Odlukom broj 31/10 od 11. februara 2010. godine dalo je suglasnost na Statut Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja.

Objavljen u "Službenom glasniku BiH" broj 20/10 sa izmjenom objavljenom u "Službenom glasniku BiH" broj 28/10 od 12.04.2010. godine