Ispis

Na osnovu članka 46. st. 1 i 2. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini (''Službeni glasnik BiH'', br. 59/07 i 59/09), Upravni odbor Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja, na 56. sjednici održanoj 24.09.2018. godine, uz suglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 152. sjednice održane 29. 08. 2018. godine, donio je

S T A T U T

CENTRA ZA INFORMIRANJE I PRIZNAVANЈE DOKUMENATA

IZ PODRUČJA VISOKOG OBRAZOVANЈA

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(Predmet Statuta)

Statutom Centra za informiranje i priznavanje dokumenata izpodručja visokog obrazovanja (u daljem tekstu: CIP), uređuje se:

a) status CIP-a;

b) nadležnost i djelokrug rada CIP-a sukladno zakonu;

c) načela unutrašnje organizacije CIP-a;

d) izbor članova Upravnog odbora CIP-a;

e) upravljanje i rukovođenje CIP-om;

f) posebni uvjeti za izbor članova Upravnog odbora CIP-a i ravnatelja CIP-a;

g) javnost rada CIP-a;

h) druga pitanja od značaja za rad CIP-a.

Članak 2.

(Uspostavljanje i nadležnost CIP-a)

CIP je utemeljen Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini (''Službeni glasnik BiH“, br. 59/07i 59/09) kao samostalna upravna organizacija (u daljnjem tekstu: Okvirni zakon).

Članak 3.

(Naziv i sjedište)

(1) CIP posluje pod nazivom Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti/područja visokog obrazovanja.

(2) Skraćeni naziv Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja na službenim jezicimau Bosni i Hercegovinisukladno Okvirnom zakonuglasi: CIP.

3) Uz naziv iz stavka (1) koristi se i naziv na engleskom jeziku koji glasi: Centre for Information and Recognition of Qualifications in Higher Education.

(4) Sjedište CIP-a je u Mostaru.

 

Članak 4.

(Pečat i štambilj)

(1) CIP ima pečat okruglog oblika koji se izrađuje i koristi sukladno Zakonu o pečatu institucija Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH“,br. 12/98, 14/03 i 62/11).

(2) CIP ima štambilj koji se izrađuje i koristi sukladno propisima o uredskomposlovanju.

(3) O broju pečata i štambilja, njihovoj upotrebi, načinu čuvanja i uništavanju odlučuje ravnateljCIP-a, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.

Članak 5.

(Uporaba pečata CIP-a za rad Upravnog odbora)

(1)Za ovjeru odluka, zaključaka i drugih akata iz svoje nadležnosti, a u cilju utvrđivanja autentičnosti tih akata Upravni odbor CIP-a koristi pečat CIP-a.

(2) Ravnatelj CIP-a propisuje način korištenja pečata iz stavka 1.ovog članka.

 

DIO DRUGI - NADLEŽNOST IORGANIZACIJA CIP-a

Članak6.

(Nadležnost CIP-a)

 1. Nadležnost CIP-a propisana je člankom 44. stavak (2) i članklom 45. Okvirnog zakona.
 2. Sukladno odredbama iz Stavka (1) ovog članka, CIP je nadležanza:
  1. Organi upravljanja i rukovođenja CIP-su: Upravni odbor CIP-a iravnatelj CIP-a.
  2. Upravni odborCIP-a:
   1. Pored ovlaštenja koja su mu propisana zakonom, ravnatelj CIP-a:
    1. rganizirai rukovodi radom CIP-a;
 3. dostavlja Upravnom odboru CIP-ana mišljenje preporuke i druga pravna aktakoje donosi CIP sukladnozakonui kojase neposredno odnose na osnovnu djelatnost i rad CIP-a;

1) informiranje i poslove priznavanja u području visokog obrazovanja u okviru Konvencije o priznavanju kvalifikacija koje se odnose na visoko obrazovanje u europskoj regiji;

2) informiranjei priznavanjeu područjuvisokog obrazovanja;

3) koordiniranje i međunarodnu razmjenu akademskog osoblja, studenata i programa u području visokog obrazovanja;

4) predstavljanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim projektima iz područja visokog obrazovanja iz svoje nadležnosti;

5) kroz međunarodne mreže centara za informacije (mreže ENIC/NARIC) pružanje informacijavisokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini u vezi sa stranim visokoškolskim ustanovama i programima,kao osnovu za priznavanje stupnja i diploma za daljnje školovanje na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i predstavlja Bosnu i Hercegovinu u tim mrežama;

6) daje obavijesti i mišljenja o stranim stupnjevima i diplomama u Bosni i Hercegovini u svrhu nastavka školovanja na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini;

7) daje savjete i informacije o pitanjima iz svojeg djelokruga stranama sa zakonitim interesom;

8) sukladno Lisabonskoj konvenciji i njenimpratećim dokumentima,donosi preporuke ministarstvu Republike Srpske, kantonalnim ministarstvima i Brčko Distriktu BiH o priznavanju diploma stečenih izvan Bosne i Hercegovine s ciljem zapošljavanja, nastavka obrazovanja i ostvarivanja drugih prava koja proistječu iz stečene kvalifikacije.

(3)U izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti CIP osigurava primjenuKonvencije o priznavanju kvalifikacija koje se odnose na visoko obrazovanje u europskoj regiji (''Službeni glasnik BiH-Međunarodni ugovori'', broj 16/03)(Lisabonska konvencija) i njenih pratećih dokumenta.

(4) CIP obavlja i druge poslove sukladno zakonu i odlukama nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini

Članak 7.

(Uređenje unutrašnje organizacije)

(1) Unutrašnja organizacijaCIP-a uređujese Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji CIP-akoji donosiravnateljCIP-auz suglasnost Vijećaministara Bosne i Hercegovine.

(2) Unutrašnjaorganizacijai način rada CIP-a uređujuse na načinda se osigura zakonito, stručno i efikasno obavljanje poslova, racionalna organizacija i nezavisno ostvarivanje poslova i zadataka, efikasno rukovođenje uz ostvarivanje odgovarajuće suradnje sa nadležnim organima i visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, kao i suradnje sa nacionalnim informacijskim centrima i drugimnadležnimorganizacijama u inozemstvu.

Član 8.

(Zastupanje i predstavljanje)

CIP pred nadležnim organima, ustanovama i institucijama u zemlji i inozemstvuzastupa i predstavlja ravnatelj CIP-a, a u opravdanim slučajevima rukovodeći državni službenik na osnovu pisanog ovlaštenja ravnateljaCIP-a.

 

Član 9.

(Organi upravljanja i rukovođenja)

(2) Upravni odbor CIP-a i ravnatelj CIP-aizvršavaju svoje dužnosti sukladno nadležnostima koje su im propisanezakonom, drugim propisima i ovim statutom.

 

 

DIO TREĆI-UPRAVNI ODBOR CIP-a

Članak 10

(Sastav Upravnog odbora)

(1) CIP-om upravlja Upravni odbor CIP-akoji ima sedam članova.

(2) Upravni odbor CIP-ačine po dva člana iz redasvakog konstitutivnog naroda i jedan član iz reda nacionalnih manjina.

Članak 11.

(Nadležnost Upravnog odbora)

a) donosi statut CIP-a uz suglasnost Vijećaministara Bosne i Hercegovine;

b) donosi Poslovnik o svom radu;

c) donosi rješenje o imenovanju i razrješenju ravnatelja CIP-a sukladnozakonui ovom statutu;

d) daje mišljenje na preporuke i druga pravna aktakoje donosi CIP sukladnozakonu, a koja se neposredno odnose na osnovnu djelatnost CIP-a;

e) razmatrai daje mišljenjena godišnji program rada CIP-a;

f) razmatrai daje mišljenjena godišnje izvješće o radu CIP-a;

g) razmatra i daje mišljenje na Srednjoročni plan rada CIP-a;

h) razmatra i daje mišljenje na izvješćeo provođenju Srednjoročnog plana rada CIP;

i) razmatra i daje mišljenje na godišnje financijsko izvješćeCIP-a;

j) razmatra i daje mišljenje na prijedlog financijskog plana za narednu godinu;

k) razmatra i daje mišljenje na prijedlog Dokumenta okvirnog proračunaCIP-a;

l) pratiprovođenje godišnjeg programa rada CIP-a;

m) daje prijedloge za unapređenje rada CIP-a;

n) razmatra izvješćeo napretku BiH u dijelu koji se odnosi na obrazovanje i istraživanje;

o) razmatranje izvješćeUredaza reviziju institucija BiH koji se odnosi na CIP;

p) dostavlja godišnjeizvješćeo svom radu Vijećuministara Bosne i Hercegovine;

r) obavlja i druge poslove sukladno Okvirnom zakonom i ovom statutom.

(2) Za svoj rad Upravni odbor CIP-a odgovoran jeVijećuministara Bosne i Hercegovine.

Članak 12.

(Izbor članova Upravnog odbora)

(1) Članove Upravnog odbora CIP-a bira Vijećeministara Bosne i Hercegovine nakon provedenog javnog natječajana mandat od tri godine sa mogućnošću reizbora.

(2) Javni natječaj iz stavka (1) ovog člankaprovodi Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine sukladnoZakonuo ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijećaministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', br. 37/03).

(3) Za člana Upravnog odbora CIP-a može biti izabrana osobakojepored opštih uvjetapropisanih zakonom ispunjavai sljedeće posebne uvjete:

a) visoka stručna sprema (VII/1 stepen), odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustavastudiranja vrednovano sa najmanje 240 ECTS (europski sustavprijenosabodova);

b) najmanje pet godina radnog iskustva u struci;

c) iskustvo na poslovima u području visokog obrazovanja;

d) iskustvo u primjeniKonvencije o priznavanju kvalifikacija koje se odnose na visoko obrazovanje u europskoj regiji i njenih pratećih dokumenta;

e) poznavanje engleskog ili drugog stranog jezika;

f) poznavanje rada na računaru.

         (4) Član Upravnog odbora CIP-a kome je istekao mandat obavlja sve dužnosti člana Upravnog odbora CIP-ado imenovanja novog člana Upravnog odbora CIP-a.

(5) Upravni odbor CIP-a šest mjeseci prije isteka mandatačlanu Upravnog odbora CIP-ao tome obavještava Vijećeministara Bosne i Hercegovine, te od Vijećaministara Bosne i Hercegovinetraži provođenje propisane procedure za izbor iimenovanje člana Upravnog odbora CIP-a.                            

Članak 13.

(Naknade i troškovi Upravnog odbora)

(1) Član Upravnog odbora CIP-a ima pravo na naknadu za rad u Upravnom odboru CIP-a.

(2) Odluku o visininovčane naknade iz stavka (1) ovog člankadonosiVijećeministara Bosne i Hercegovinesukladno zakonu.

           (3) Član Upravnog odbora CIP-a kad sudjeluje u radu Upravnog odboraizvan svog mjesta prebivališta ima pravo na naknadu troškova prevoza sukladnoOdluci iz stavka (2) ovog članka.

Članak 14.

(Predsjednik i potpredsjednici Upravnog odbora)

(1) Upravni odbor ima predsjednika i dva potpredsjednika.

(2) Predsjednik i potpredsjednici Upravnog odbora CIP-ane mogu bitiiz istog konstitutivnog naroda.

(3) Predsjednik i potpredsjednici Upravnog odbora CIP-a biraju se na razdobljeod godinu dana.

Članak 15.

(Način rada i odlučivanja Upravnog odbora)

(1) Upravni odbor CIP-aradi i odlučuje na sjednicama koje se održavaju po potrebi, a najmanje osam puta godišnje.

(2)Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednikUpravnog odbora CIP-auz predhodne konsultacije sa potpredsjednicima i u dogovoru sa ravnateljomCIP-a.

(3) U slučaju spriječenosti predsjednika, sjednicu saziva i njom rukovodijedan od potpredsjednika Upravnog odborau dogovorusapredsjednikom.

(4) Predsjednik Upravnog odbora CIP-adužan je zakazati sjednicu na zahtjev ravnatelja, ili na zajednički zahtjev najmanje tri člana Upravnog odbora CIP-a, od kojih je po jedan član izsvakog konstitutivnog naroda.

(5) UkolikopredsjednikUpravnog odbora CIP-a ne zakaže sjednicu na način propisan u stavku (4) ovog članka, sjednicu Upravnog odbora CIP-a mogu sazvati zajednički tri člana Upravnog odbora CIP-a od kojih je po jedan član predstavnik iz svakog konstitutivnog naroda.

(6) U slučaju iz stava (5) ovog članka, sjednicom Upravnog odbora CIP-a rukovodi jedan od potpredsjednika Upravnog odbora CIP-a.

Članak 16.

(Odlučivanje na sjednicama)

(1) Upravni odbor CIP-aodlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova,pod uvjetomda takvu većinu čininajmanje po jedan glas predstavnika izsvakog konstitutivnog naroda.

(2) Poslovnikom o radu Upravnog odbora CIP-a propisaće se održavanje sjednica,način rada i druga pitanjaiz nadležnosti Upravnog odbora CIP-a.

Članak 17.

(Akta Upravnog odbora)

U cilju izvršavanja poslova iz svoje nadležnosti Upravni odbor CIP-a donosi odluke, rješenja i zaključke, te daje mišljenja i preporuke.

Članak 18.

(Razrješenje člana Upravnog odbora prije isteka mandata)

(1) Član Upravnog odbora CIP-a može biti razriješen prije isteka mandata, ukolikone izvršava ili nije u stanju izvršavati dužnosti člana Upravnog odbora,ako neopravdano izostane sa sjednice Upravnog odbora CIP-a više od tri puta uzastopno u tijekukalendarske godine,na osobnizahtjev, teu drugim slučajevima sukladno zakonu.

(2) Odluku o razrješenjučlana Upravnog odbora CIP-aiz razloga navedenih u stavku (1) ovog člankadonosi Vijećeministara Bosne i Hercegovinena prijedlog Upravnog odbora CIP-a.

DIO ČETVRTI- RAVNATELJ CIP-a

Članak19.

(Rukovođenje CIP-om)

CIP-om rukovodi ravnatelj.

Članak 20.

(Ovlaštenja, obaveze i odgovornost ravnatelja)

c) zastupa i predstavlja CIP u zemlji i inozemstvu;

d) donosi općaakta iz nadležnostiCIP-a sukladno zakonu i ovom statutom;

e) odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima državnihslužbenika i zaposlenika sukladno zakonu;

f) sudjelujeu radu Upravnog odbora CIP-a bez prava glasa;

g) dostavlja Upravnom odboru CIP-a na razmatranje, a Vijećuministara Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanjeprogram rada CIP-a za narednu godinui godišnje izvješćeo radu CIP-a;

h) dostavlja Upravnom odboru na razmatranje Srednjoročni plan rada CIP-a i izvješćeo provođenju Srednjoročnog plana rada CIP;

i) dostavlja na razmatranje Upravnom odboru CIP-aprijedlog Dokumenta okvirnog proračuna (DOP),financijski plan i završniizvještaj (godišnjifinancijski izvještaj)

CIP-a;

j) dostavlja na razmatranje Upravnom odboru izvješćeo napretku BiH u dijelu koji se odnosi na obrazovanje i istraživanje;

k) dostavlja Upravnom odboru na razmatranje izvješćeUredaza reviziju institucija BiH kojese odnosi na CIP;

l) propisuje i donosiinterna akta sukladnopropisima;

m) obavlja i druge poslove sukladno zakonu i ovom statutom.

(2) Za svoj rad i rad CIP-a ravnatelj CIP-a odgovara Upravnom odboru CIP-a, sukladno zakonu i ovom statutu.

                                                                            

Članak 21.

(Izbor, imenovanje irazrješenjeravnatelja)

(1) Ravnatelja CIP-aimenuje i razrješava Upravni odbor CIP-a sukladnoOkvirnom zakonom.

(2) Ravnatelj CIP-a imenuje se namandat od četiri godine.

(3) Ravnatelj CIP-a imenuje senakon provedenog javnog natječajakoji provodi Ministarstvo civilnih poslovaBosne i Hercegovinepo postupku koji je propisan Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijećaministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', br. 37/03).

(3) Za ravnatelja CIP-amože biti imenovana osobakoja,pored općihuvjeta propisanih zakonom,ispunjava i sljedeće posebne uvjete:

a) visoka stručna sprema (VII/1 stupanj), odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustavastudiranja vrednovano sa najmanje 240 ECTS (europski sistemprijenosabodova);

b) najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega tri godine na rukovodećim   poslovima;

c) iskustvo na poslovima u području visokog obrazovanja;

d)poznavanje engleskog ili drugog stranog jezika;

e) poznavanje rada na računaru.

Članak22.

(Privremena spriječenost ravnatelja)

(1) U slučajubolesti ili drugog opravdanog razlogazbog koga ravnateljCIP-anije u mogućnosti da obavlja svoju dužnost un razdoblju kojeje dužeod 60 dana, ravnatelja CIP-a zamjenjuje rukovodeći državni službenik koga odredi Upravni odbor CIP-a samostalno ili na prijedlog ravnatelja CIP-a.

(2) Rukovodeći državni službenik koji zamjenjuje ravnateljaima prava, obaveze i ovlašćenja ravnateljaCIP-a za vrijeme dok traju razlozi iz stava (1) ovog članka.

(3) O odluci iz stava 1. ovog člankapredsjednik Upravnog odbora CIP-a pisanim putem obavještava Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Članak 23.

(Istek mandata ravnatelju)

Upravni odbor CIP-a šest mjeseci prije istekamandata ravnateljuCIP-a o tomeobaviještavaVijećeministaraBosne i Hercegovine i traži od Vijećaministara Bosne i Hercegovineprovođenje propisane procedure za izbor i imenovanje ravnateljaCIP-a.

Članak 24.

(Razrješenje ravnateljaprije isteka mandata)

(1) Upravni odbor CIP-a razrješavaravnateljai prije isteka mandata u slučaju propisanom u članku 66. do 68. Zakona o upravi (''Službeni glasnik BiH'', broj 32/02, 102/09 i 72/17).

(2) Rješenjeiz stava (1) ovog člankadonosi Upravni odbor CIP-a.

(3) U slučaju razrješenja ravnatelja iz stava (1) ovog članka, Upravni odbor CIP-a postupa u sukladno članku 55a. Zakona o upravi (''Službeni glasnik BiH'', broj 32/02, 102/09 i 72/17).

(4) O razrješenju ravnatelja CIP-a predsjednik Upravnog odbora CIP-a pisanim putem obavještava Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

DIO PETI- FINANCIRANJE, PLANIRANJE I PRAĆENJE RADA, IZVJEŠTAVANJE O RADU I JAVNOST RADA CIP-a

Članak25.

(Način financiranja)

(1) CIP se financira iz proračuna institucija Bosne i Hercegovine.

(2) Financijskim sredstvima CIP-a sukladno sa propisima raspolaže ravnateljCIP-a.      

Članak 26.

(Planiranje i izvještavanje)

Srednjoročno i godišnje planiranje rada, praćenjerada i izvještavanje o radu i aktivnostima CIP-a organizirase i provodi sukladnozakonu, propisima donesenim na osnovu zakona i odlukama i instrukcijama nadležnih institucija Bosne i Hercegovine.

Članak 27.

(Javnost rada)

(1) Rad CIP-a dostupanje javnosti.

(2) Javnost rada CIP-a ostvaruje se postavljanjemdokumenata i informacija na službenuinternet stranicu CIP-a, objavljivanjem posebnih publikacija, kao i putem obavještenja, informacija i izjava usredstvima javnog informiranja.

(3)Javnost rada CIP-a može se isključiti samo u slučaju koji je izričito propisan zakonom.

(4) Javnosto raduCIP-a informiraravnatelj CIP-a, odnosno državni službenik koga ovlastiravnateljCIP-a.

DIO ŠESTI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 28.

(Izmjene i dopune statuta)

(1) Izmjene i dopune statuta vrše se na način i prema postupku koji je propisan za njegovo donošenje.

(2) Inicijativu za izmjenui dopunustatuta može dati Upravni odbor CIP-a, ravnatelj CIP-a i Vijećeministara Bosne i Hercegovine.

Član 29.

(Prestanak važnosti)

Danom stupanja na snagu ovog statuta prestaje važiti StatutCentra za informiranje i priznavanje dokumenata izpodručjavisokog obrazovanja (''Službeni glasnik BiH'', broj 20/10, 28/10 i 47/17).

Član 30.

    (Stupanje na snagu i objavljivanje)

Ovaj statut stupa na snagu danom dobijanja suglasnosti od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i objavljuje se u ''Službenom glasniku BiH''.

                  Predsjednik Upravnog

                             odbora          

                   dr. Sead Maslo, v.r.

Broj: UO-01-07-3-11-1/18

Mostar, 24. 09. 2018. godine

                                                                                 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Zaključkom broj:05-07-1-2264-20/18 od 29. 8. 2018. godine koji je donesen na 152. sjednici održanoj 29. 8. 2018. godine dalo je suglasnost na Statut Centra za informiranje i priznavanje dokumenta iz područja visokog obrazovanja.       

 

Statut je objavljen u Službenom glasniku BiH broj: 69/18. Isti se može preuzeti ovdje.