Kreirano 10 Siječanj 2019
Ispis

U organizaciji Regionalnog vijeća za suradnju (RCC) u Tirani, Albanija, 13. i 14. studenog 2018. godine, održana je obuka za pregovaračke timove koji će provesti pregovore o Sporazumu o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, stomatologa, arhitekata i inženjera građevine između 6 ekonomija Zapadog Balkana. Obuka je bila prvi korak u procesu pregovora, usmjerena na pripremu pregovaračkih timova za sam proces.

Tijekom treninga, stručnjaci EU-a predstavili su koncept stručne kvalifikacije i sustav priznavanja stručnih kvalifikacija kao što je navedeno u Direktivi EU 2005/36 / E. Također, definiran je koncept profesionalnih kvalifikacija, osobito razlike akademskih kvalifikacija, sukladno EU Direktivi 2005/36/EC o reguliranim profesijama, predstavljeni su sustavi priznavanja profesionalnih kvalifikacija u skladu s EU Direktivom 2005/36/EC. EU eksperti su definirali osnovne pojmove reguliranih profesija, automatsko priznavanje, temeljnu logiku i sustav, kao i ključni koncept naznačen u Direktivi – npr. trajno ili privremeno osnivanje; automatsko ili opće priznavanje; minimalni uvjeti obuke itd. Također je predstavljen koncept minimalnih uvjeta obuke kao preduvjeta modela automatskog priznavanja i implikacije na nastavne planove i programe relevantnih fakulteta, kao i tijela koja su uključena i koje su njihove uloge u sustavima priznavanja reguliranih profesija. Sudionici su predstavili svoje trenutne nacionalne prakse priznavanja stručnih kvalifikacija kao i trenutačno obrazovanje i osposobljavanje za pojedine profesije. Procijenili su do koje mjere trenutačno obrazovanje i usavršavanje odgovaraju minimalnim uvjetima izobrazbe navedenim u Direktivi EU 2005/36 / EC.
Tijekom sastanka predstavljen je koncept za bazu podataka o reguliranim profesijama u WB6, navodeći uloge i odgovornosti te vremenski okvir za uspostavu baze podataka za povratne informacije i diskusiju među sudionicima.. Trening u Tirani je prva aktivnost provedena u skladu s dogovorenim planom.
Očekivani ishod pregovora je zaključivanje Sporazuma o uzajamnom priznavanju koji bi uspostavio zajednička pravila za priznavanje stručnih kvalifikacija za podnositelje zahtjeva koji imaju profesionalnu kvalifikaciju stečenu u jednoj od zemalja Zapadnog Balkana, a koji će im omogućiti pristup i obavljanje profesije u jednoj od ekonomija potpisnica Sporazuma.


Pregovori i očekivani sporazum o međusobnom priznavanju stručnih kvalifikacija dio je višegodišnjeg plana djelovanja na regionalnom gospodarskom području (MAP REA), kojeg su prošle godine dogovorili premijeri regije u Trstu te će biti finaliziran na Samitu u Poljskoj u srpnju 2019. godine.