Штампа

ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИРАЊЕ И ПРИЗНАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА ИЗ ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

На основу чланa 46. ст. 1. и 2. Оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 59/07 и 59/09), Управни одбор Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања, на 3. сједници одржаној дана 19. новембра 2009. године, уз сагласност Савјета министара Босне и Херцеговине, донио је

СТАТУТ

ЦЕНТРА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И ПРИЗНАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА ИЗ ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

ДИО ПРВИ - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
(Предмет Статута)

Статутом Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања (у даљњем тексту: ЦИП), уређује се:

а)    статус ЦИП-а;

б)    надлежност ЦИП-а;

в)    начела унутарње организације ЦИП-а;

г)    управљање и руковођење ЦИП-ом;

д)    финансирање;

ђ)    планирање и извјештавање о раду ЦИП-а;

е)    друга питања од значаја за рад ЦИП-а.

Члан 2.
(Оснивање и правни статус)

ЦИП је основан Оквирним законом о високом образовању у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 59/07 и 59/09) (у даљњем тексту: Оквирни закон), као самостална управна организација са обавезама и надлежностима прописаним Оквирним законом, Одлуком о почетку рада и утврђивању сједишта ЦИП ("Службени гласник БиХ", бр. 9/08), овим статутом и прописима којима је уређена организација управе институција Босне и Херцеговине.

Члан 3.
(Назив и сједиште)

(1)    ЦИП послује под називом Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања.

(2)    Скраћени назив Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања на службеним језицима у Босни и Херцеговини је ЦИП.

(3)    Уз назив из претходног ставка користи се и назив на енглеском језику који гласи: Centre for Information and Recognition of Qualifications in Higher Education.

(4)    Сједиште ЦИП-а је у Мостару.

Члан 4.
(Печат и штамбиљ)

(1)    ЦИП има печат округлог облика који се израђује и користи у складу са Законом о печату институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 12/98 и 14/03).

(2)    Ако ЦИП користи више печата истог промјера, сваки од тих печата мора бити означен редним бројем.

(3)    ЦИП има штамбиљ који се израђује и користи у складу са прописима о канцеларијском пословању.

(4)    О броју печата и штамбиља, њиховој употреби, начину чувања и уништавању одлучује директор ЦИП-а, у складу са прописима.

ДИО ДРУГИ - НАДЛЕЖНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИП-а

Члан 5.
(Дјелокруг послова)

ЦИП је надлежан за:

а)    информисање и признавање у области високог образовања;

б)    координацију и међународну размјену академског особља, студената и програма у области високог образовања;

в)    представљање Босне и Херцеговине у међународним пројектима из области високог образовања из своје надлежности;

г)    кроз међународне мреже центара за информације (мреже ЕНИЦ/НАРИЦ) пружање информација високошколским установама у Босни и Херцеговини у вези са страним високошколским установама и програмима, као основа за признавање степена и диплома за даљње школовање на високошколским установама у Босни и Херцеговини и представља Босну и Херцеговину у тим мрежама;

д)    даје обавијести и мишљења о страним степенима и дипломама у Босни и Херцеговини у сврху наставка школовања на високошколским установама у Босни и Херцеговини;

ђ)    даје савјете и информације о питањима из својег дјелокруга странама са законитим интересом;

е)    у складу са Лисабонском конвенцијом и њеним пратећим документима, доноси препоруке министарству Републике Српске, кантоналним министарствима и Брчко Дистрикту БиХ о признавању диплома стечених ван Босне и Херцеговине с циљем запослења, наставка образовања и остваривања других права која произилазеиз стечене квалификације.

Члан 6.
(Уређење унутрашње организације)

(1)    Унутрашња орагнизација ЦИП-а утврђује се Правилником о унутрашњој организацији који доноси директор уз сагласност Савјета министара Босне и Херцеговине.

(2)    Унутрашња организација и начин рада ЦИП-а уређује се тако да се обезбиједи законито, стручно и ефикасно обављање послова, рационална организација и независно остваривање послова и задатака, ефикасно руковођење и пуна сарадња са другим органима и високошколским установама у Босни и Херцеговини, као и сарадња са националним информацијским центрима и другим организацијама у иностранству.

ДИО ТРЕЋИ - УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ ЦИП-ом

Члан 7.
(Органи управљања и руковођења)

(1)    Органи управљања и руковођења ЦИП-а су: Управни одбор и директор.

(2)    Управни одбор и директор извршавају своје дужности у оквиру надлежности које су утврђене законом и овим статутом.

ПОГЛАВЉЕ I  - УПРАВНИ ОДБОР ЦИП-а

Члан 8.
(Састав Управног одбора)

(1)    ЦИП-ом управља Управни одбор који има седам чланова.

(2)    Управни одбор чине по два члана из сваког конститутивног народа и један члан из реда националних мањина.

Члан 9.
(Надлежност Управног одбора)

(1)    Управни одбор ЦИП-а:

а)    доноси статут ЦИП-а уз сагласност Савјета министара Босне и Херцеговине;

б)    даје мишљење на правилнике и друге проведбене прописе које предлаже ЦИП у складу са законом;

в)    разматра годишњи програм рада ЦИП-а којим се детаљно утврђују активности, послови, задаци и финансирање за наредну годину;

г)    разматра завршни извјештај (годишњи финансијски извјештај);

д)    прати провођење програма рада ЦИП-а и даје приједлоге за унапређење рада ЦИП-а;

ђ)    разматра годишњи извјештај о раду ЦИП-а;

е)    даје мишљење на приједлог финансијског плана за наредну годину;

ж)    именује директора ЦИП-а, након проведеног јавног конкурса,

з)    доноси Пословник о свом раду;

и)    доставља годишњи извјештај о свом раду Савјету министара Босне и Херцеговине;

ј)    обавља и друге послове у складу са Оквирним законом и овим статутом.

(2)    Управни одбор ЦИП-а за свој рад одговара Савјету министара Босне и Херцеговине.

Члан 10.
(Избор чланова Управног одбора)

(1)    Чланове Управног одбора ЦИП-а бира Савјет министара Босне и Херцеговине у складу са Законом о министарским именовањима, именовањима Савјета министара и другим именовањима Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 37/03), на мандат од три године с могућношћу реизбора, под условом да се иницијално именовање проведе у фазама, тако да сваке године једна трећина чланова буде реизборна или изнова именована.

(2)    За члана Управног одбора ЦИП-а може бити изабрано лице која поред општих услова прописаних законом мора испуњавати и сљедеће посебне услове:

а)    висока стручна спрема,

б)    знање једног страног језика,

ц)    искуство у активностима европског подручја високог образовања, посебно европских стандарда за информисање и признавање квалификација (Лисабонска конвенција),

д)    искуство у реформи система високог образовања у Босни и Херцеговини.

(3)    Члан Управног одбора ЦИП-а коме је истекао мандат не може учествовати у раду Управног одбора ЦИП-а.

(4)    Управни одбор ЦИП-а дужан је, шест мјесеци прије истека мандата члана Управног одбора ЦИП-а, о истеку мандата тога члана обавијестити Савјет министара Босне и Херцеговине и затражити провођење процедуре за избор и именовање члана Управног одбора ЦИП-а.

Члан 11.
(Накнаде и трошкови Управног одбора)

(1)    Члан Управног одбора ЦИП-а има право на накнаду за рад у Управном одбору ЦИП-а.

(2)    О висини новчане накнаде из става (1) овог члана одлучује Савјет министара Босне и Херцеговине у складу са Одлуком о критеријумима за утврђивање новчане накнаде за рад у управним одборима, надзорним и другим одборима и другим радним тијелима из надлежности институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 19/09).

(3)    Чланови Управног одбора када учествују у раду Управног одбора изван свог мјеста пребивалишта имају право на накнаду путних трошкова, у складу са прописом Савјета министара Босне и Херцеговине којим се регулише накнада за службена путовања у институцијама БиХ и другим прописима Савјета министара Босне и Херцеговине о трошковима и накнадама.

Члан 12.
(Предсједник и потпредсједници Управног одбора)

(1)    Управни одбор има предсједника и два потпредсједника.

(2)    Предсједник и потпредсједници не могу бити из истог конститутивног народа.

Члан 13.
(Начин рада и одлучивања Управног одбора)

(1)    Управни одбор ради и одлучује на сједницама које се одржавају у складу са Пословником о раду Управног одбора ЦИП-а.

(2)    Сједнице Управног одбора сазива предсједник уз консултације са потпредсједницима и у договору са директором ЦИП-а. У случају спријечености предсједника, сједницу сазива један од потпредсједника уз договор с предсједником.

(3)    Предсједник Управног одбора ЦИП-а дужан је заказати сједницу на захтјев директора, или на заједнички захтјев најмање три члана Управног одбора ЦИП-а, од којих је по један из сваког конститутивног народа.

(4)    Управни одбор одлучује већином гласова од укупног броја чланова, под условом да такву већину чини најмање по један глас представника сваког конститутивног народа.

(5)    Пословником о раду из члана 9. став 1. тачка и) овог статута регулисаће се начин рада и остала питања у провођењу надлежности Управног одбора ЦИП-а.

Члан 14.
(Разрјешење члана Управног одбора прије истека мандата)

(1)    Члан Управног одбора ЦИП-а може бити разријешен прије истека мандата, ако не извршава или није у стању да извршава дужности члана Управног одбора, на лични захтјев и у другим случајевима у складу са законом.

(2)    Одлуку о разрјешењу из става (1) овог члана доноси Савјет министара Босне и Херцеговине.

ПОГЛАВЉЕ II - ДИРЕКТОР ЦИП-а

Члан 15.
(Руковођење ЦИП-ом)

ЦИП-ом руководи директор.

Члан 16.
(Овлаштења и одговорност директора)

(1)    Директор ЦИП-а:

а)    организује и руководи радом ЦИП-а;

б)    доставља Управном одбору ЦИП-а на мишљење правилнике и друге проведбене акте у складу са законом;

в)    заступа и представља ЦИП у земљи и иностранству;

г)    доноси опште акте ЦИП-а у складу са законом и овим статутом;

д)    одлучује о правима, обвезама и одговорностима државних службеника и запосленика у складу са законом;

ђ)    учествује у раду Управног одбора ЦИП-а, без права гласа;

е)    доставља Управном одбору ЦИП-а на разматрање, а Савјету министара Босне и Херцеговине на разматрање и потврђивање програм рада ЦИП-а за наредну годину, као и годишњи извјештај о раду ЦИП-а;

ж) доставља на разматрање Управном одбору ЦИП-а полугодишњи извјештај о реализацији програма рада ЦИП-а;

з)    доставља на разматрање Управном одбору ЦИП-а финансијски план и завршни извјештај (годишњи финансијски извјештај) ЦИП-а;

и)    обавља и друге послове у складу са законом и овим статутом.

(2)    За свој рад и рад ЦИП-а директор одговара у складу са законом и овим статутом.

Члан 17.
(Избор и именовање директора)

(1)    Директора ЦИП-а именује Управни одбор ЦИП-а, у складу са Оквирним законом, на мандат од четири године, након проведеног јавног конкурса по поступку прописаном Законом о министарским именовањима, именовањима Савјета министара и другим именовањима Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 37/03).

(2)    За директора ЦИП-а може бити именовано лице која поред општих услова прописаних законом испуњава и сљедеће посебне услове:

а)    висока стручна спрема, предност квалификација другог и трећег циклуса;

б)    пет година радног искуства, од чега најмање три године у области високог образовања или пословима који су везани за област високог образовања;

в)    искуство у стратешком и оперативном планирању, управљању људским ресурсима и развоју, обуци особља, финансијском менаџменту и менаџменту пројеката, информација и података;

г)    искуство у европској области високог образовања, посебно у активностима на информисању и признавању квалификација;

д)    искуство у реформи високог образовања у БиХ;

ђ)    познавање једног свјетског језика;

е)    посједовање доброг стандарда кориштења информацијских технологија.

Члан 18.
(Привремена спријеченост директора)

Ако због болести или другог оправданог разлога није у могућности да обавља своју дужност у периоду дужем од 60 дана, директор може овластити руководећег државног службеника да обавља дужност директора, о чему обавјештава Управни одбор ЦИП-а и Савјет министара Босне и Херцеговине.

Члан 19.
(Разрјешење директора прије истека мандата)

(1)    Директор ЦИП-а може бити разријешен и прије истека мандата у случајевима предвиђеним законом.

(2)    Одлуку из става (1) овог члана доноси Управни одбор ЦИП-а у складу са законом, уз претходну сагласност Савјета министара Босне и Херцеговине.

ДИО ЧЕТВРТИ - ФИНАНСИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА, ЈАВНОСТ РАДА И ЗАСТУПАЊЕ ЦИП-а

Члан 20.
(Начин финансирања)

(1)    ЦИП се финансира из буџета институција Босне и Херцеговине.

(2)    Финансијским средствима ЦИП-а у складу са прописима располаже директор.

Члан 21.
(Програм и извјештај о раду)

(1)    ЦИП планира свој рад и развој.

(2)    Директор ЦИП-а је дужан да за сваку календарску годину предложи и достави Управном одбору ЦИП-а на разматрање, а Савјету министара Босне и Херцеговине на разматрање и потврђивање програм рада ЦИП-а за наредну годину, као и годишњи извјешај о раду ЦИП-а.

Члан 22.
(Јавност рада)

(1)    Рад ЦИП-а је доступан јавности.

(2)    Јавност рада ЦИП-а остварује се представљањем основних докумената и информација путем службене интернет странице, објављивањем посебних публикација, као и путем обавјештења и изјава за средства јавног информисања.

(3)    Јавност рада ЦИП-а може се искључити само у складу с одредбама Закона о слободи приступа информацијама у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 28/00, 45/06 и 102/09).

(4)    Обавјештења о раду ЦИП-а даје директор, односно службено лице које он овласти.

Члан 23.
(Заступање и представљање)

ЦИП заступа и представља директор, а у оправданим случајевима руководећи државни службеник по овлаштењу директора.

ДИО ПЕТИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.
(Измјене и допуне статута)

(1)    Измјене и допуне статута врше се на начин и према поступку који је прописан за његово доношење.

(2)    Иницијативу за измјену и допуну статута даје директор или Управни одбор.

Члан 25.
(Ступање на снагу и објављивање)

Овај статут ступа на снагу даном добијања сагласности од стране Савјета министара Босне и Херцеговине и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".


Број УО- 01- 33- 14/09
11. фебруара 2010. године
Мостар


Предсједник
Управног одбора
Владо Рогић
, с. р.

Савјет министара Босне и Херцеговине својом Одлуком број 31/10 од 11. фебруара 2010. године дао је сагласност на Статут Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања.

Објављен у "Службеном гласнику БиХ" број 20/10 са измјеном објављеном у "Службеном гласнику БиХ" број 28/10 од 12.04.2010. године.