Штампа

Обавијест у вези са  Jавним огласом за пријем волонтера

 

Процедура провјере знања кандидата-интервју, одржат ће се  дана 29.09.2014. године, и то како слиједи:

 

- за кандидате који су се пријавили на позицију 1/01  волонтер - дипломирани инжињер информатике високе стручне спреме,

  интервју ће започети у 10, 00 сати;

- за кандидате који су се пријавили на позицију 1/02  волонтер високе стручне спреме, са завршеним факултетом друштвеног смјера,

   интервју ће започети у 11, 00 сати.

 

Мјесто одржавања провјере знања кандидата-интервјуа налази се у пословној згради “Сиврић” (мала сала- други спрат), Ул. Кнеза Бранимира 12, Мостар.

 
Штампа

Због ажурирања података о признатим високошколским установама у Босни и Херцеговини, информација о лиценцираним високошколским установама је привремено скинута са wеб странице

 
Штампа

Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања (у даљњем тексту: ЦИП) основан је на основу Оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини ("Службени гласник Босне и Херцеговине" број 59/07) као самостална управна организација.

Савјет министара Босне и Херцеговине је на 33. сједници, одржаној 10. 01. 2008. године, донио Одлуку о почетку рада и утврђивању сједишта ЦИП-а (“Службени гласник БиХ”, број 9/08). Овом Одлуком је утврђено да ЦИП почиње с радом 01. 03. 2008. године са сједиштем у Мостару.

Рад ЦИП је независан и јаван. Независност рада ЦИП-а у дијелу надлежности које се односи на информисање и признавање докумената из области високог образовања постиже се у складу са законским, транспарентним и јавним процедурама. Јавност рада обезбјеђује се у складу са Законом о слободи приступа информацијама у Босни и Херцеговини, те подношењем извјештаја о раду Управном одбору ЦИП-а, Савјету министара Босне и Херцеговине, Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине, достављањем обавјештења путем средстава јавног информисања, као и објављивањем информација на wеb страници ЦИП-а.

При извршењу послова из своје надлежности ЦИП поштује принципе:

 

• законитости;

• транспарентности;

• јавности;

• одговорности;

• ефикасности и дјелотворности;

• професионалне непристрасности.

 

У својим активностима ЦИП остварује сарадњу с релевантним домаћим институцијама: Министарством цивилних послова БиХ, Министарством просвјете и културе Републике Српске, Федералним министарством образовања и науке, кантоналним министарствима образовања, Одјељењем за образовање Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, Агенцијом за развој високог образовања и обезбјеђење квалитета, Комисијом за информисање и признавање Републике Српске, као и високошколским институцијама у Босни и Херцеговини.

У складу са Оквирним законом о високом образовању у Босни и Херцеговини, ЦИП је надлежан за:

- информисање и признавање у области високог образовања;
- координирање и међународну размјену академског особља, студената и
програма у области високог образовања;
- представљање Босне и Херцеговине у међународним пројектима у области високог образовања из своје надлежности;
- путем међународне мреже центара за информације (мреже ENIC/NARIC), пружање информација високошколским установама у Босни и Херцеговини у вези са страним високошколским установама и програмима као основ за признавање степена и диплома за даљње школовање на високошколским установама у Босни и Херцеговини и представља Босну и Херцеговину у тим мрежама;
- даје обавјештење и мишљење о страним степенима и дипломама у Босни и Херцеговини у сврху наставка школовања на високошколским установама у Босни и Херцеговини;
- даје савјете и информације о питањима из свог дјелокруга странама са законитим интересом;
- у складу са Лисабонском конвенцијом и њеним пратећим документима, доноси препоруке министарству Републике Српске, кантоналним министарствима и Брчко Дистрикту БиХ о признавању диплома стечених ван Босне и Херцеговине с циљем запослења, наставка образовања и остваривања других права која произилазе из стечене квалификације.

 
Штампа

Оквирни закон о високом образовању у Босни и Херцеговини ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број: 59/07)

Закон о измјени и допуни Оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број: 59/09)

Препоруке о критеријумима за вредновање иностраних високошколских квалификација у поступку признавања у сврху запослења и наставка образовања (Службени гласник Босне и Херцеговине, број 10/13)

 

Препоруке о кориштењу квалификацијског оквира у поступку признавања иностраних високошколских квалификација у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 81/14)

 

Препоруке о признавању иностраних високошколских квалификација у Босни и Херцеговини лицима с недовољном документацијом или без документације ("Службени гласник БиХ", број 81/14)

 

Препоруке о признавању иностраних високошколских квалификација стечених прекограничним образовањем ("Службени гласник БиХ", број 80/15)

 

Препоруке о признавању иностраних високошколских квалификација стечених заједничким програмима ("Службени гласник БиХ", број 80/15)

 

Препоруке о признавању неформалног образовања и информалног учења ("Службени гласник БиХ", број 94/16)

 

Препоруке о признавању иностраних високошколских квалификација у сврху запошљавања ("Службени гласник БиХ", број 81/17)

 

Препоруке о признавању иностраних високошколских квалификација у сврху наставка образовања ("Службени гласник БиХ", број 01/19)


Одлука о усвајању основа квалификацијских оквира у Босни и Херцеговини ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 31/11)

Одлука о измјени Одлуке о усвајању основа квалификацијског оквира у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 38/12)

 

Одлука о усвајању Акционог плана за израду и провођење квалификационог оквира у Босни и Херцеговини за период 2014-2020 ("Службени гласник БиХ", број 28/15)

 

Одлука о усвајању мапе пута за имплементацију ЕУ Директиве о регулисаним професијама 2005/36/ЕЦ и 2013/55/ЕУ ("Службени гласник БиХ", број 10/16)

 

Одлука о одређивању координирајуће институције и контакт тачке за примјену Мапе пута за имплементацију  ЕУ директиве о регулисаним професијама 2005/36/ЕЦ и 2013/55/ЕУ (Службени гласник БиХ, број 30/17)

 

Одлука о усвајању стратешке платформе развоја образовања одраслих у контексту цјеложивотног учења у БиХ за период 2014.-2020. ("Службени гласник БиХ", број 96/14)

 

Одлука о усвајању принципа и стандарда у области образовања одраслих у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 39/14)

 

Одлука о усвајању приоритета за развој високог образовања у Босни и Херцеговини за период 2016.-2026. године ("Службени гласник БиХ", број 36/16)

 

Закон о важности јавних исправа у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 23/04)

Упутство о форми и садржају дипломе и додатка дипломе коју издају акредитиране високошколске установе ("Службени гласник БиХ, број 86/09)

Конвенција Савјета Европе/UNESCO-а о признавању квалификација у високом образовању у европском региону (ETS No. 165, 1997.) - Лисабонска конвенција

UNESCO Препорука о признаванју студија и квалификација у високом образовању (27. сједница, Париз, 13.11.1993. године)

 

Међународни споразум о узајамном признавању докумената у образовању и научним степенима између БиХ и Руске Федерације ("Службени гласник БиХ", број 10/11 - Међународни уговори)


Болоњска декларација

 

ECTS приручник за кориснике

 

Упутство о методолошком оквиру и принципима за израду правилника о класификација научних области, поља и грана ("Службени гласник БиХ", број 47/12)

 

Упутство о методолошком оквиру и принципима за израду правилника о минималним увјетима за избор у научна звања ("Службени гласник БиХ", број 47/12)

_______________________________________

RANIJI ZAKONI

Закон о високом образовању ("Службени гласник Републике БиХ", број 11/85)

T