Датум креирања 12 новембар 2018
Штампа

Број: 04-34-2- 719-9 /2018

Мостар, 12.11.2018. године

На основу члана 8. став (2), a у вези са чланом 55. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине («Службени гласник БИХ»,број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17), члана 12а. став (2) тачка а.а) Одлуке о условима и начину пријема приправника високе стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 52/05, 102/09 и 9/15), члана 23. став (2) Правилника о унутрашњој организацији Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања, бр.: 01-50-62-1/09 од 08.06. 2009. године и бр.: 04-02-2-855-9/15 од 20.08.2015. године, Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања, р а с п и с у ј е

ПОНОВНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

за пријем волонтера у Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања

Волонтер-ВСС – VII/1 степен стручне спреме, односно високо образовање првог циклуса или интегрисани студиј првог и другог циклуса високог образовања вреднованог са најмање 180 ЕCTS бодова, завршен студиј енглеског језика и књижевности..................................1 извршилац

Опис послова: Волонтер се прима на стручно оспособљавање за самосталан рад без заснивања радног односа у трајању од једне (1) године.

Накнада за рад волонтера:У складу са Законoм о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БИХ“, број: 50/08, 35/09, 75/09, 39/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15 и 16/16) волонтери имају право на нетонакнаду у износу од 249, 75 КМ мјесечно.

Мјесто рада:Мостар.

Општи услови: Кандидат мора испуњавати опште услове прописане чланом 10. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине:

-          да има навршених 18 година живота;

-          да је држављанин Босне и Херцеговине;

-          да против кандидата није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска казна за кривично дјело почињено са умишљајем у складу с кривичним законима у Босни и Херцеговини; 

-          да није обухваћен чланом IX. став 1. Устава Босне и Херцеговине;

-          да је физички и психички способан за обављање волонтерског рада.

Посебни услови: 

-          ВСС – VII/1 степен стручне спреме, односно високо образовање првог циклуса или интегрисани студиј првог и другог циклуса високог образовања вреднованог са најмање 180 ЕCTS бодова, завршен студиј енглеског језика и књижевности.

-          Да нема остварени радни стаж и искуство од једне године након стицања високе стручне спреме, односно завршеног високог образовања.

Потребни документи:

-          пријава са краћом биографијом, адресом, адресом електронске поште и контакт телефоном, својеручно потписана;

-          факултетска диплома или увјерење о дипломирању (увјерење не може бити старије од једне године односно од рока потребног за издавање дипломе), а за кандидате који су високо образовање стекли по Болоњском процесу уз факултетску диплому доставља се и додатак дипломи. Изузетно, само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, нити за једног дипломца, кандидат је дужан да уз диплому достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није уопште издат, нити за једног дипломца. Уколико факултет није завршен у БиХ или је диплома стечена у некој другој држави након 06.04.1992. године, доставља се доказ о извршеној нострификацији/признавању иностране високошколске квалификације.

-          високошколска квалификација другог и трећег циклуса није тражена овим јавним позивом, те се без достављене високошколске квалификације првог циклуса или интегрисаног студија првог и другог циклуса траженог студија не сматра доказом о испуњавању услова овог јавног позива.

-          уколико је датум стицања високошколске квалификације старији од једне године, кандидат је дужан доставити доказ да нема остварен радни стаж након стицања високошколске квалификације једну годину или више (потврда/увјерење Завода за запошљавање или овјерена копија картона пријаве Завода за запошљавање, или увјерење ПИО/МИО о подацима из матичне евиденције или овјерена копија радне књижице са релевантним подацима-име, презиме, подаци о завршеној школи, стручној спреми, запослењу, стажу), (не старије од 15 дана).

Изабрани кандидат ће прије закључивања уговора о волонтерском раду бити дужан доставити:

-          увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци од дана издавања);

-          увјерење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска казна за кривично дјело почињено сa умишљајем у складу сa кривичним законима у Босни и Херцеговини (не старије од три мјесеца од дана издавања);

-          изјава да није обухваћен одредбом члана IX. став 1. Устава Босне и Херцеговине (овјерена од надлежног општинског органа, не старија од три мјесеца);

-          љекарско увјерење о здравственој способности (не старије од три мјесеца).

Напомена: Поступак избора  кандидата провешће Комисија за избор волонтера.Поступак избора кандидата који испуњавају услове расписаног јавног позива и чије пријаве су комплетне, благовремене и уредне подлијеже провјери знања коју одређује и проводи Комисија за избор волонтера.

Пријаве са биографијом, адресом, адресом електронске поште и контакт телефоном, те свим траженим документима које је потребно доставити у оригиналу или овјереној копији, достављају се најкасније до 30.11.2018. године, на адресу:

Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања

“Пријава за јавни позив за пријем волонтера-не отварај”

Кнеза Вишеслава бб,   88 000 Мостар.

Информације о датуму, времену и мјесту одржавања провјере знања кандидати ће добити путем електронске поште и телефонски, као и путем web странице Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања, www.cip.gov.ba.

Достављена документација не подлијеже обавези враћања, уз напомену да је кандидатима дозвољено затражити поврат документације након завршетка процедуре за избор.

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, као и тражени документи који нису оригинал или овјерена копија,  неће се узимати у разматрање.  

                                                                 

       директор

 

   мр. Дамир Љубић