Datum kreiranja 05 Novembar 2018
Štampa

U cilju obilježavanja uspostavljanja ERI SEE (Sekretarijata Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi) u Beogradu je, 26. oktobra 2018. godine, održana Tematska konferencija pod nazivom "Vizija regionalne saradnje za kvalitetno obrazovanje i obuku", okupivši predstavnike najvažnijih ministarstava u regionu, donosioce odluka, implementatore politika, eksperte iz oblasti obrazovanja i obuke, kao i međunarodne partnere (Evropska trening fondacija, Vijeće za regionalnu saradnju, GIZ...), koji su imali priliku da razmijene stavove o poboljšanju kvaliteta obrazovanja i obuke i nastave već postojeći rad na regionalnom nivou.

ERI SEE Secretariat Launching and Thematic Conference Belgrade 26 october 2018Ciljevi Konferencije su bili širenje i naglašavanje regionalne saradnje kao sredstva koje pridonosi boljem kvalitetu sistema obrazovanja i obuke u regionu kao rezultat socijalnim i radnim očekivanjima njegovih građana. Konferencija je, takođe, imala za cilj širenje razumijevanja aktuelnih trendova u području osiguranja kvaliteta općenito, strukovnog i visokog obrazovanja.

Konferencija je organizovana od Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (zemlja domaćin ERI SEE sekretarijatu) i ERI SEE sekretarijata.

Predstavnik Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja prisustvovao je Konferenciji te radionici vezanoj za Radnu grupu za priznavanje akademskih kvalifikacija tokom poslijepodnevnog dijela Konferencije. Radna grupa treba da se sastane nekoliko puta do juna 2019. godine i predloži Model koji će olakšati priznavanje akademskih kvalifikacija u regionu.