Štampa

1.   Šta je priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija?

Priznavanje inostrane visokoškolske kvalifikacije/obrazovne isprave je formalno potvrđivanje vrijednosti te kvalifikacije/obrazovne isprave koju nadležni organ vrši izdavanjem upravnog akta o tome, u svrhu pristupa visokom obrazovanju i nastavka obrazovanja, odnosno u svrhu zapošljavanja.

2.   Koje vrste obrazovnih isprava podliježu proceduri priznavanja?

Postupku priznavanja i vrednovanja podliježu obrazovne isprave o započetom ili završenom visokom obrazovanju u inostranstvu, odnosno o stečenim kvalifikacijama koje nosiocima omogućuju pristup procjeni postignutog stepena obrazovanja, u svrhu daljnjeg nastavka obrazovanja, zapošljavanja ili upotrebe stečenog akademskog i stručnog naziva ili naučnog i stručnog naziva u Bosni i Hercegovini, kao i ostvarivanja drugih prava koja proističu iz stečene visokoškolske kvalifikacije.

3.   Šta je to vrednovanje?

Vrednovanje je postupak koji se provodi u okviru procesa priznavanja koji podrazumijeva procjenu nivoa, odnosno stepenainostrane visokoškolske kvalifikacije pojedinca.

4.   Gdje mogu izvršiti priznavanje visokoškolske kvalifikacije stečene u inostranstvu?

 Priznavanje visokoškolskih kvalifikacija stečenih izvan Bosne i Hercegovine u svrhu zapošljavanja u Republici Srpskoj vrši Komisija za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, dok u FBiH vrše visokoškolske ustanove i kantonalna/županijska ministarstva obrazovanja (zavisno o kojem se kantonu/županiji radi), a u Brčko distriktu BiH vrši Komisija za priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja. U svrhu nastavka obrazovanja u Republici Srpskoj vrše visokoškolske ustanove, u Federaciji BiH vrše visokoškolske ustanove i kantonalna/županijska ministarstva obrazovanja (zavisno o kojem se kantonu/županiji radi), dok u Brčko distriktu BiH vrše licencirane visokoškolske ustanove.

5.   Koja je uloga Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u postupcima priznavanja?

 Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (u daljem tekstu CIP), u skladu sa nadležnostima propisanim Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 59/07 i 59/09), kao i principima Konvencije o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju u evropskoj regiji („Službeni glasnik BiH“, broj 16/03–Međunarodni ugovori), između ostalog, pruža informacije, mišljenja i preporuke o inostranim visokoškolskim kvalifikacijama, odnosno koja prava i kompetencije nosilac kvalifikacije stiče završetkom određenog studijskog programa u državi porjekla, nadležnim organima za priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija u BiH. Takođe, u skladu sa navedenim propisima, CIP olakšava pristup mjerodavnim i tačnim informacijama o visokoškolskom obrazovnom sistemu u BiH, olakšava pristup informacijama o visokoškolskim obrazovnim sistemima i kvalifikacijama strana čije priznavanje se traži te daje savjete i/ili informacije o pitanjima priznavanja i (pr)ocjene kvalifikacija, uskladu sa propisima u BiH.

6.   Ukoliko dobijem rješenje o priznavanju u svrhu zapošljavanja od jednog tijela nadležnog za priznavanje, vrijedi li mi to rješenje za prostor cijele BiH?

 Da, rješenje o priznavanju u svrhu zapošljavanja koje je izdao nadležni organ vrijedi na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

7.   Vrijedili rješenje o priznavanju u svrhu zapošljavanja za nastavak obrazovanja?

 Ne, ukoliko želite nastaviti studij, morate izvršiti akademsko priznavanje.

8.   Kako izvršiti priznavanje diplome stečene u BiH u inostranstvu?

Sve visokoškolske kvalifikacije koje su stečene na priznatim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini trebale bi biti priznate i izvan naše države. Međutim, svaka država ima svoje zakonodavstvo, koje propisuje način priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija, te vam predlažemo da se obratite ENIC/NARIC centru države u kojoj želite ostvariti pravo na rad. Na sljedećem linku se može naći više informacija: http://www.enic-naric.net/higher-education-institution.aspx.

9.   Koje zakonodavstvo regulišeoblast priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija u Bosni i Hercegovini?

Zakonodavstvo koje tretira oblast priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija možete naći na web stranici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja na slijedećem linku: www.cip.gov.ba.

10.   Kako mogu saznati je li visokoškolska ustanova akreditovana?

U skladu sa člankom 49. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 59/07, 59/09), Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta nadležna je za vođenje registra akreditovanih visokoškolskih ustanova i objavu na svojoj web stranici liste akreditovanih visokoškolskih ustanova. Lista akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH se može naći na sljedećem linku: http://hea.gov.ba/akreditacija_vsu/Default.aspx.

11.   Trebam li priznati niži stepen obrazovanja ako želim priznavanje višeg stepena?

Priznavanje nižih stepena obrazovanja stečenih u inostranstvu nije uslov za priznavanje višeg stepena, npr. za priznavanje doktorata ne trebate imati priznat magisterij u BiH.

12.   Želim izvršiti priznavanje magisterija i doktorata stečenih u inostranstvu. Mogu li podnijeti jedan zahtjev za priznavanje obje kvalifikacije?

Ne. Svaka inostrana visokoškolska kvalifikacija priznaje se posebno, što znači da za svaku kvalifikaciju treba podnijeti poseban zahtjev te posebno uplatiti naknadu za troškove priznavanja. Ukoliko istovremeno predajete više zahtjeva u istu svrhu i kod istog nadležnog organa za priznavanje nije potrebno za svaki posebno predati dokumentaciju koja se traži u svakom od njih već se možete pozvati na dokumentaciju predanu u jednom zahtjevu.

13.   Je li potrebno provesti priznavanje kvalifikacija stečenih na području bivše Jugoslavije?

Priznavanje kvalifikacija stečenih na području bivše Jugoslavije ovisi o datumu izdavanja. U skladu sa Zakonom o važnosti javnih isprava u Bosni i Hercegovini, postupku priznavanja ne podliježu obrazovne isprave koje su izdala mjerodavna tijela SFRJ do 6. aprila 1992. godine.

14.   Priznaju li se automatski visokoškolske kvalifikacije stečene u Republici Srbiji u Bosni i Hercegovini?

Republika Srpska i Republika Srbija imaju potpisan Sporazum o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i regulisanju statusnih pitanja učenika i studenata („Službeni glasnik RS“, broj 79/05). Navedeni Sporazum se ne odnosi na ostvarivanja prava na nastavak obrazovanja i na zapošljavanje na prostoru Federacije BiH i Brčko Distrikta BiH, kao i na ostvarivanja prava na zapošljavanje u institucijama Bosne i Hercegovine. Dakle, ukoliko imate prebivalište na prostoru Republike Srpske, a visokoškolsku kvalifikaciju ste stekli u Republici Srbiji, te želite ostvariti pravo na zapošljavanje ili nastavak obrazovanja na prostoru Republike Srpske ne trebate vršiti priznavanje vaše kvalifikacije.

Međutim, ukoliko nosilacinostrane visokoškolske kvalifikacije stečene u Republici Srbiji želi ostvariti pravo na rad ili nastavaka obrazovanja na području Federacije BiH, Brčko distrikta BiH ili želi ostvariti pravo na rad u institucijama BiH, mora izvršiti priznavanje diplome. Možete se obratiti jednom od organa nadležnih za priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija u FBiH ili Brčko distriktu BiH.

15.   Pod kojim uslovima obrazovna isprava ne podliježe postupku priznavanja?

Ukoliko postoje bilateralni ili multilateralni sporazumi o uzajamnom priznavanju kvalifikacija, tada se ne provodi postupak priznavanja.

16.   Ukoliko dobijem negativno rješenje o priznavanju, mogu li pokušati izvršiti priznavanje kod nekog drugog tijela nadležnog za priznavanje u BiH?

Svako rješenje o priznavanju sadrži i pouku o pravnom lijeku i može se postupiti po istom ili, ukoliko dođete do novih saznanja/dokumenata, možete pokrenuti reviziju postupka. Jednom izvršeno priznavanje ne podliježe ponovnom postupku.

17.   Koliko košta postupak priznavanja i koju dokumentaciju treba priložiti?

Cijena postupka priznavanja i dokumentacija koju je potrebno priložiti propisuje svaki nadležni organ koji provodi postupak priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija, a zavise o stepenu kvalifikacije čije se priznavanje traži, svrhe za koju traži priznavanje i slično.

18.   Postoje li dodatni troškovi koji se mogu pojaviti tokom nostrifikacije?

Ne, svaka ustanova i institucija koja provodi postupak priznavanja ima pravilnik ili odluku o visini naknade za provođenje postupka priznavanja.