Štampa

1. Direktor CIP-a

-CIP-om rukovodi direktor.

-Direktora  imenuje Upravni odbor CIP-a, nakon provedenog javnog konkursa.

-Mandat direktora je četiri godine.

2. Kancelarija direktora 

-priprema materijale, prijedloge i mišljenja za potrebe direktora;

-priprema sjednice i materijale za sjednice Upravnog odbora CIP-a i prati provedbu donesenih zaključaka;

-organizuje protokolarne poslove u vezi s realizacijom programa aktivnosti direktora;

-pruža administrativno-tehničku pomoć direktoru u vršenju njegovih poslova;

-organizuje, priprema i izrađuje izvještaje, informacije i druge materijale iz nadležnosti CIP-a za potrebe nadležnih institucija i drugih organa u BiH;

-osigurava prevođenje prilikom prijema stranih delegacija, prevođenje pisanih materijala na službene jezike BiH;

-priprema materijale i saopštenja za javnost o radu i aktivnostima CIP-a, organizuje konferencije za medije;

-koordinira aktivnosti na izradi izvještaja o radu i programa rada CIP-a;

-vrši prijem pošte upućene direktoru CIP-a.

3. Sektor za informisanje, saradnju i priznavanje dokumenata 

-informiše zainteresovane strane o načinu i potrebnim dokumentima za priznavanje dokumenata;

-vrši koordinaciju međunarodne razmjene akademskog osoblja, studenata i programa iz oblasti visokog obrazovanja;

-predlaže aktivnosti za predstavljanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim projektima iz oblasti priznavanja dokumenata;

-ostvaruje saradnju s međunarodnom mrežom centara za informisanje i nacionalnim centrima za priznavanje dokumenata;

-prati primjenu Lisabonske konvencije i ostvaruje saradnju s potpisnicama ove Konvencije;

-pruža potrebne informacije visokoškolskim ustanovama u BiH o stranim programima koji služe kao osnov za priznavanje stepena završene škole,  odnosno dokumenata radi daljnjeg školovanja na visokoškolskim ustanovama u BiH; pruža potrebne informacije nadležnim državnim i entitetskim institucijama i drugim organima o priznavanju dokumenata;

-projektuje bazu podataka informacionog sistema za potrebe CIP-a;

-izrađuje bazu podataka o podnesenim zahtjevima i obrađenim dokumentima;

-vodi posebnu evidenciju o priznatim i nepriznatim dokumentima;

-vrši izradu prijedloga propisa kojima se uređuje način i postupak priznavanja dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja;

-daje prijedloge za poboljšanje procesa priznavanja dokumenata, sudjeluje u izradi prijedloga zakonskih akata; prati dosljedno provođenje zakonskih akata  u oblasti priznavanja dokumenata visokog obrazovanja,  predlaže mjere za unapređenje saradnje, sudjeluje u izradi prijedloga zakonskih akata.

4. Sektor za pravne, kadrovske, finansijske i opće poslove

-sudjeluje u izradi prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti CIP-a;

-priprema stručna mišljenja o nacrtima međunarodnih sporazuma koji se odnose na priznavanje dokumenata;

-prati propise koji se odnose na priznavanje dokumenata;

-vodi upravni postupak iz nadležnosti CIP-a;

-provodi aktivnosti iz nadležnosti CIP-a za prijem u radni odnos državnih službenika i zaposlenika, kao i prijem pripravnika i volontera;

-prati stanja napredovanja u službi, ocjenjivanje, stimulativne mjere, prestanak radnog odnosa, personalne evidencije, disciplinske odgovornosti državnih službenika i zaposlenika, poslove kancelarijskog poslovanja, te surađuje s Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine;

-prati izvršenje proračuna, obračuna plaća, penzijskog i invalidskog osiguranja, finansijskog poslovanja, računovodstveno-knjigovodstvenog poslovanja, nabavku sredstava i opreme za potrebe CIP-a  saglasno  propisima.

  

 Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji CIP-a

 

Šematski prikaz organizacione strukture