Штампа

Оквирни закон о високом образовању у Босни и Херцеговини ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број: 59/07)

Закон о измјени и допуни Оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број: 59/09)

Препоруке о критеријумима за вредновање иностраних високошколских квалификација у поступку признавања у сврху запослења и наставка образовања (Службени гласник Босне и Херцеговине, број 10/13)

 

Препоруке о кориштењу квалификацијског оквира у поступку признавања иностраних високошколских квалификација у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 81/14)

 

Препоруке о признавању иностраних високошколских квалификација у Босни и Херцеговини лицима с недовољном документацијом или без документације ("Службени гласник БиХ", број 81/14)

 

Препоруке о признавању иностраних високошколских квалификација стечених прекограничним образовањем ("Службени гласник БиХ", број 80/15)

 

Препоруке о признавању иностраних високошколских квалификација стечених заједничким програмима ("Службени гласник БиХ", број 80/15)

 

Препоруке о признавању неформалног образовања и информалног учења ("Службени гласник БиХ", број 94/16)

 

Препоруке о признавању иностраних високошколских квалификација у сврху запошљавања ("Службени гласник БиХ", број 81/17)

 

Препоруке о признавању иностраних високошколских квалификација у сврху наставка образовања ("Службени гласник БиХ", број 01/19)

 

Препоруке о кориштењу Модела прописа о признавању иностраних високошколских квалификација ("Службени гласник БиХ", број 06/20)

 

Препоруке о вредновању иностраних високошколских квалификација у поступку признавања ("Службени гласник БиХ", 08/21)


Одлука о усвајању основа квалификацијских оквира у Босни и Херцеговини ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 31/11)

Одлука о измјени Одлуке о усвајању основа квалификацијског оквира у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 38/12)

 

Одлука о усвајању Акционог плана за израду и провођење квалификационог оквира у Босни и Херцеговини за период 2014-2020 ("Службени гласник БиХ", број 28/15)

 

Референцирање према Европском квалификацијском оквиру и самоевалуација према Квалификацијском оквиру Европског простора високог образовања

 

 

Одлука о усвајању мапе пута за имплементацију ЕУ Директиве о регулисаним професијама 2005/36/ЕЦ и 2013/55/ЕУ ("Службени гласник БиХ", број 10/16)

 

Одлука о одређивању координирајуће институције и контакт тачке за примјену Мапе пута за имплементацију  ЕУ директиве о регулисаним професијама 2005/36/ЕЦ и 2013/55/ЕУ (Службени гласник БиХ, број 30/17)

 

Одлука о усвајању стратешке платформе развоја образовања одраслих у контексту цјеложивотног учења у БиХ за период 2014.-2020. ("Службени гласник БиХ", број 96/14)

 

Одлука о усвајању принципа и стандарда у области образовања одраслих у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 39/14)

 

Одлука о усвајању приоритета за развој високог образовања у Босни и Херцеговини за период 2016.-2026. године ("Службени гласник БиХ", број 36/16)

 

Закон о важности јавних исправа у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 23/04)

Упутство о форми и садржају дипломе и додатка дипломе коју издају акредитиране високошколске установе ("Службени гласник БиХ, број 86/09)

Конвенција Савјета Европе/UNESCO-а о признавању квалификација у високом образовању у европском региону (ETS No. 165, 1997.) - Лисабонска конвенција

UNESCO Препорука о признаванју студија и квалификација у високом образовању (27. сједница, Париз, 13.11.1993. године)

 

Међународни споразум о узајамном признавању докумената у образовању и научним степенима између БиХ и Руске Федерације ("Службени гласник БиХ", број 10/11 - Међународни уговори)


Болоњска декларација

 

ECTS приручник за кориснике

 

Упутство о методолошком оквиру и принципима за израду правилника о класификација научних области, поља и грана ("Службени гласник БиХ", број 47/12)

 

Упутство о методолошком оквиру и принципима за израду правилника о минималним увјетима за избор у научна звања ("Службени гласник БиХ", број 47/12)

_______________________________________

RANIJI ZAKONI

Закон о универзитету ("Службени лист СРБИХ", број 39/90)

Закон о високом образовању ("Службени гласник Републике БиХ", број 11/85)