Штампа

Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања (у даљњем тексту: ЦИП) основан је на основу Оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини ("Службени гласник Босне и Херцеговине" број 59/07) као самостална управна организација.

Савјет министара Босне и Херцеговине је на 33. сједници, одржаној 10. 01. 2008. године, донио Одлуку о почетку рада и утврђивању сједишта ЦИП-а (“Службени гласник БиХ”, број 9/08). Овом Одлуком је утврђено да ЦИП почиње с радом 01. 03. 2008. године са сједиштем у Мостару.

Рад ЦИП је независан и јаван. Независност рада ЦИП-а у дијелу надлежности које се односи на информисање и признавање докумената из области високог образовања постиже се у складу са законским, транспарентним и јавним процедурама. Јавност рада обезбјеђује се у складу са Законом о слободи приступа информацијама у Босни и Херцеговини, те подношењем извјештаја о раду Управном одбору ЦИП-а, Савјету министара Босне и Херцеговине, Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине, достављањем обавјештења путем средстава јавног информисања, као и објављивањем информација на wеb страници ЦИП-а.

При извршењу послова из своје надлежности ЦИП поштује принципе:

 

• законитости;

• транспарентности;

• јавности;

• одговорности;

• ефикасности и дјелотворности;

• професионалне непристрасности.

 

У својим активностима ЦИП остварује сарадњу с релевантним домаћим институцијама: Министарством цивилних послова БиХ, Министарством просвјете и културе Републике Српске, Федералним министарством образовања и науке, кантоналним министарствима образовања, Одјељењем за образовање Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, Агенцијом за развој високог образовања и обезбјеђење квалитета, Комисијом за информисање и признавање Републике Српске, као и високошколским институцијама у Босни и Херцеговини.

У складу са Оквирним законом о високом образовању у Босни и Херцеговини, ЦИП је надлежан за:

- информисање и признавање у области високог образовања;
- координирање и међународну размјену академског особља, студената и
програма у области високог образовања;
- представљање Босне и Херцеговине у међународним пројектима у области високог образовања из своје надлежности;
- путем међународне мреже центара за информације (мреже ENIC/NARIC), пружање информација високошколским установама у Босни и Херцеговини у вези са страним високошколским установама и програмима као основ за признавање степена и диплома за даљње школовање на високошколским установама у Босни и Херцеговини и представља Босну и Херцеговину у тим мрежама;
- даје обавјештење и мишљење о страним степенима и дипломама у Босни и Херцеговини у сврху наставка школовања на високошколским установама у Босни и Херцеговини;
- даје савјете и информације о питањима из свог дјелокруга странама са законитим интересом;
- у складу са Лисабонском конвенцијом и њеним пратећим документима, доноси препоруке министарству Републике Српске, кантоналним министарствима и Брчко Дистрикту БиХ о признавању диплома стечених ван Босне и Херцеговине с циљем запослења, наставка образовања и остваривања других права која произилазе из стечене квалификације.